גאולה מיצר הרע

…גם בגלותא כשישנה היא – בכל זאת הלב ער להקב"ה ולגאולה, וגאולה עניינה לכל לראש מיצר הרע.