כל חתונה בישראל מזרזת את הגאולה

כל חתונה בישראל מזרזת וממהרת את השידוך והחתונה של כנסת ישראל עם הקב"ה, עד לשלימות הנישואין לעתיד לבוא, כמאמר חז"ל: העולם הזה אירוסין היו… ולימות המשיח מיד ממש יהיו נישואין… (יחידות לחתנים וכלות, כ' אדר ה'תנש"א).