מה בין נגלה דתורה לפנימיות התורה?

גליא שבתורה נקרא מים ואל מים – הולכים; פנימיות התורה נקרא אש ומהאש – נרתעים. לכן על המשפיע ללכת אל המקבל ולומר לו: אל תירא "כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא" (ביאור אדמו"ר האמצעי, היום יום טז מנחם אב).