מהותו של חסיד היא שמחה ואהבת הזולת

אצל חסידים מעולם לא חסרו שמחה וידידות. שני דברים אלו הם תכונות חסידיות, ולעולם ישנם במהותם ובמציאותם, אלא שלפעמים הם מתעלמים וצריכים לגלותם (הרבי הריי"צ אגרות קדש כרך ה עמ' רמו).