כשמתפלל שכינה מדברת מגרונו

מיד כשאומר: "ה' שפתי תפתח" השכינה מתלבשת בו ומדברת בו כל הדברים וכשיהיה לו האמונה שהשכינה מדברת תפול עליו יראה וגם הקב"ה מצמצם עצמו ושורה אצלו (כתר שם טוב קצח).