משיח הוא גבוה אפילו ממשה רבינו (תנחומא תולדות)

משיח ילמד את העם כולו, כולל האבות ומשה רבינו. כי על משיח נאמר: "הנה ישכיל עבדי" (ישעי' נב יג), שממשיך את התורה באופן שלמעלה מהבנה והשגה ("ישכיל") כ"ראיה" שלמעלה מ"שמיעה" (ספר המאמרים תש"ל-תשל"א ע' 210).