מדוע מצות פרה אדומה נקראת "חוקת התורה"?

מצות פרה אדומה כלולה מ"רצוא ושוב": שריפת הפרה (רצוא) "ונתן מים חיים אל כלי" (שוב). בשני עניינים אלה של "רצוא ושוב" מתחלקת כל התורה: תשוקה כרשפי אש להתעלות ולהיכלל באלוקות, והמשכת אלוקות למטה לעשות לו ית' דירה בתחתונים (דבר מלכות, ש"פ חוקת סעיף ח).