דור אחרון – דור הגאולה

יום שישי י״ט אב ה׳תשע״א
ע"פ הגמרא, בדור האחרון דור הגאולה, העזות תרבה והיוקר יעוות… בית הועד יהיה לזנות… וחכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, ופני הדור כפני כלב…
העיר

 

ירידה רוחנית בדורו של משיח

אמר ר' יוחנן: אם ראית דור שמתמעט והולך – חכה לו, שנא’: ואת עם עני תושיע (ש"ב, כ"ב, כ"ח).

 

אמר רבי יצחק: אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות. אמר רבא: מנין? נאמר: כולו הפך לבן טהור הוא (ויק' י"ג, י"ג) (סנהדרין צ"ז).

 

בעקבות  המשיח העזות תרבה והיוקר יעוות, הגפן תתן פריה והיין ביוקר ואין תוכחת; בית הועד יהיה לזנות, והגליל יחרב והגבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו; וחכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, ופני הדור כפני כלב; נערים ילבינו פני זקנים, גדולים יעמדו מפני קטנים; בן מנבל אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, והבן אינו מתבייש מאביו. ועל מי יש לנו להישען? – על אבינו שבשמיים (סוטה מט ע"ב, סנה' צז ע"א).

 

 

ירידה רוחנית או עליה רוחנית

ואמר ר' יוחנן: אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. בדור שכולו זכאי – שנא’: ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ (ישעי' ס', כ"א). בדור שכולו חייב – שנא’: וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ותושיע לו זרועו וגו' (שם נ"ט, ט"ז), ונאמר: למעני למעני אעשה (שם מ"ח, י"א) (סנהדרין צ"ח).

 

 

חבלי משיח

ואמר ר' יוחנן: אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר – חכה לו. שנא’: כי יבוא בנהר צר רוח ה' נוססה בו (ישע' נ"ט, י"ט). וסמוך לו: ובא לציון גואל (שם, שם, כ').

 
 

לאחר יאוש

שנו רבותינו: כי ידין ה' עמו… כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב (דבר' ל"ב ל"ו) – אין בן דוד בא עד שירבו המסורות, ד"א עד שיתמעטו התלמידים, ד"א עד שתכלה פרוטה מן הכיס, ד"א עד שיתיאשו מן הגאולה. שנא’: ואפס עצור ועזוב – כביכול אין סומך ואין עוזר לישראל (סנה' צ"ז).

 

ואכן חבלי לידת משיח אינם קלים, אך צריך להבין שכל הדברים שנראים שליליים הם חלק מתהליך ההבראה. שקרים נקברים. האמת יוצאת לאור. נחלשת הווית המציאות ומתגלה הווית האלוקות, ואם נתבונן היטב נגלה שגם עכשיו אנו חיים בניסי ניסים. ומובן, שככל שנוסיף בתורה ומצוות יתבטלו הדברים השליליים, והעיקר, כאשר ניגאל תכף ומיד ממש, נבין שכל זה היה חלק הכרחי בהכנה לגאולה. ועל כן נאמר: אודך ה' כי אנפת בי. ונזכור כי הובטחנו שכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות וכשם שאז במצרים נעלם מאתנו משה רבינו, לאחר שבישר לנו שאנו נגאלים, כן עתה, שעת ההעלם תיגמר ועינינו תחזינה בשוב ה' את שיבת ציון בגאולה האמיתית והשלימה בזכות האמונה כעת.  

 

ועם מחבלא עבדנא שלמא

בדור שמושלי העם שבירושלים, אנשי לצון, כורתים ברית – כלומר, עושים חוזה מתוך הסתתרות בשקר וכזב, כמאמר הנביא: לכן שמעו דבר ה' אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים, כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חוזה, שוט שוטף כי יעבור לא יבואנו, כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו (ישע' כ"ח י"ד – ט"ו).

ור' יונתן בן עוזיאל מסביר שכורתים ברית עם רוצחים ומחבלים: ארי אמרתון גזרנא קים עם קטולא ועם מחבלא עבדנא שלמא ובגין שקרין אטמרנא (תרגום יונתן לישע' כ"ח ט"ו). ואז ממשיך ר' יונתן בן עוזיאל להסביר, שהקב"ה ממנה מלך גיבור וחזק להציל את עם ישראל מהחוזה הנורא הזה המאיים על שלום עם ישראל: בכן כדנן אמר ה' אלוקים הא אנא ממני בציון מלך, מלך תקיף גיבר ואימתן אתקפינה ואחסנינה (ישע' כ"ח ט"ז). ורש"י אומר בפירוש, שמדובר במלך המשיח: והעמדתי מלך משיח שיהא בציון לאבן בוחן, לשון מבצר וחוזק (רש"י לישע' כ"ח ט"ז). ואם כן פשוט וברור שמדובר בימות המשיח…

 

דורנו הדור האחרון לגלות וראשון לגאולה

על פי כל הסימנים שבדברי חז"ל אודות אחרית הימים… דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה ( הרבי, פרשת נשא ה’תנש”א).

הדור השביעי כל השביעין חביבין

דורנו הוא הדור השביעי מן האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הראשון של חב"ד, כשם שדורו של משה רבינו הוא הדור השביעי מאברהם אבינו. וכשם שמשה רבינו הוא גואל ראשון כך הרבי – רבינו שבדורנו הוא גואל אחרון. כי בדורנו נשלמה עבודת הבירורים, כלומר, בירור הטוב מן הרע שהתערבבו בחטא עץ הדעת:

גמר שלמות מעשינו ועבודתנו בדור זה דור השביעי, שבו נשלמת פעולתו של משה רבינו (גואל ראשון הוא גואל אחרון), לעשות לו יתברך דירה בתחתונים (מדברי הרבי מה"מ, י"א אדר ה’תשנ”ב).

 

כלומר, אנחנו הדור השביעי – דור עקבתא דמשיחא – שלא על פי בחירתנו, ותפקידנו לגמור את המשכת עיקר השכינה כאן בעולם הזה:

והנה זה תובעים מאיתנו דור השביעי, דכל השביעין חביבין. דעם היות שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא ע"פ בחירתנו ולא ע"י עבודתנו, ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו, מ"מ הנה כל השביעין חביבין. שנמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא, בסיומה דעקבתא, והעבודה – לגמור המשכת השכינה, ולא רק שכינה כ"א עיקר שכינה ובתחתונים דוקא (מדברי הרבי, תורת מנחם ב' עמ' 196, "באתי לגני" ה’תשי”א). 

 
 

שנה שמלך המשיח נגלה בה

אמר ר' יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בה, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה… וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ואוחזים אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים: להיכן נלך? להיכן נבוא? אומר להם: בני, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם! ולא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה, גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה, אבל גאולה אחרונה אין צער ושעבוד מלכויות אחריה (ילקוט שמעוני ישע' ס').

 

 

בשנת ה’תנש”א התקיימו דברי ה"ילקוט שמעוני" – הגיע זמן גאולתכם!

כבר בתחילת שנת ה’תנש”א טרם פרוץ "מלחמת המפרץ" דיבר הרבי על ניסים המתרחשים כהכנה לגאולה הקרובה: בתקופתנו זו מתרחשים ברחבי העולם ניסים ונפלאות דגאולה העתידה לבוא תכף ומיד, עליה נאמר: כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות (שיחת הרבי, ש"פ בראשית ה’תנש”א).   

 

ולאחר פרוץ המלחמה אמר הרבי: בשנה זו שנת ה’תנש”א הר"ת שלה הי' תהי' שנת אראנו נפלאות, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות מתחיל מהנפלאות שכבר ראו בפועל ובגלוי לעיני כל העמים בשנה זו. שבה נתקיימו דברי הילקוט שמעוני "הגיע זמן גאולתכם!"

 

באותה שיחה מסביר הרבי מה"מ שיל"ו, שמשמעות עניין הגאולה הוא שמשיח "בא" והקץ שהיה סתום ונעלה מהעולם, לבא לפומיה לא גליא, בא כעת בגילוי:

עומדים כבר "בשעה שמלך המשיח בא" (הנה זה בא) ומשמיע להם לישראל ואומר: ענוים, הגיע זמן גאולתכם! (שיחת הרבי מה"מ שיל"ו, ש"פ נשא ה’תנש”א). ובכך מתחילה תקופת הגאולה, בדומה למשה רבינו שאמר בגאולה ממצרים: כה אמר ה' פקוד פקדתי שמאז התחילה תקופת גאולתם.

 

ובפרטיות ובהדגשה אמר הרבי: דברי הילקוט שמעוני (ישע' רמ"ז תצ"ט): אמר ר' יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בה, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם וכו' וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים כו' כו'. המאורעות דימים האחרונים (במפרץ הפרסי) בענין דמלכויות מתגרות זו בזו מדגישים שנמצאים בסמיכות ממש להגאולה… ובלשון המדרש:…הגיע זמן גאולתכם! ובנוגע לפעולותיהם של שונאי ישראל שמנסים לפגוע ח"ו, אין בהם ממש, ולא יעלה הדבר בידם… השייכות דמאורעות אלו לבני ישראל היא – הידיעה ש"הגיע זמן גאולתכם!" (שיחת הרבי, פרשת בא ה’תנש”א).

 

ולמי שעדיין קשה לעכל את הדברים מדגיש הרבי מה”מ שיל”ו:

בודאי ובודאי ללא כל ספק וספק ספקא שכבר הגיע זמן הגאולה… שנה זו היא תהא שנת נפלאות אראנו, השנה שבה יקויים היעוד: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", וכבר ראו בפועל נפלאות המעידים שזוהי השנה שמלך המשיח נגלה בו (שיחת הרבי, שבת פרשת בלק ה’תנש”א; בשורת הגאולה עמ' 68). 

 

ולהעיר, שאין מדובר כאן בתקופה של עוד "קץ". ואף לא קץ אמיתי בר משמעות של גדולי ישראל, שנועד לחזק את עם ישראל לפעול הכול בזמן מיוחד ומסוגל להביא את הגאולה. וכמובן, לא בחישובי קיצים שאותם שללו. מדובר כאן בסיום הגלות ומעין התחלת הגאולה בפועל. אמנם הגאולה, עניינה הוא גילוי אלוקות בעולם, גילוי פנימיות התורה, תורתו של משיח, שטועמיה חיים זכו, אך יש גם מעין התגלות אלוקית הבאה בשלבים כהתחלת ימות המשיח. כך בשנת ה'תר"ח, שהיתה שנת קץ, זכינו שנדפס ה"ליקוטי תורה", אך כמו שאמר האדמו"ר החמישי של חב"ד, הרבי המהר"ש, לאביו ה"צמח צדק": אבל אנו רוצים משיח למטה מעשרה טפחים, משיח כפשוטו. ועל כן אומר הרבי, מלך המשיח, שעכשיו, הגיע זמן הגאולה בפשטות!!! לא רק מעין והכנה, וגם לא כראיית נביא הרואה למרחוק, כמו שאמר הרבי הריי"ץ, שבעולמות העליונים יותר כבר הגיע המשיח והוא רק צריך לרדת לפה, אלא מדובר על משיח למעשה כפשוטו!

 

בשנת ה’תשס”א התקיימו דברי הזוהר הקדוש

הזוהר והמדרשים ניבאו על אירועים שיתרחשו בעיר הגדולה של רומי קודם הגאולה ושמשם תתחיל התגלותו של המלך המשיח. אף שנבואה לרעה אין בהכרח שתתקיים, אך אם כבר התקיימה יש להתייחס אליה, אולם נזכור שכבר הובטחנו בגאולה בחסד ורחמים, בשמחה ובטוב לבב.

 

"רומי" הוא מלשון "רוממות" והכוונה לחשובה שבערי "מעצמת העל" של אדום בסוף הגלות, היא ניו יורק, שגם על המשיח נאמר שהוא יושב בפתחה של רומי, הוא הרבי מלך המשיח, שביתו בבית רבינו שבבבל – 770 .

 

התקפת הטרור הרצחנית הפתאומית והמהירה באמריקה בסוף שנת ה’תשס”א – כשהבית הלבן ומטוסו של בוש היו על הכוונת של הטרוריסטים. הפנטגון, מרכז העצבים של צבא ארצות הברית הותקף ונהרס בחלקו. מגדלי התאומים, מרכז הסחר העולמי, מקום משכנם של אילי ההון נחרב כליל, ואלפי אזרחים נהרגו – זעזעו את העולם והיכוהו בתדהמה שאין לשער. אך כל זה היה גלוי וידוע לחכמי ישראל  לפני אלפי שנים. וכפי שהעידו שזה הכנה לקבלת פני משיח צדקנו.

וזה לשון הזוהר: וביום ההוא יתעורר בעיר רומי הגדולה שלהבת אש אחת בהישמע קול ההוא שיתעורר בכל העולם. וישרוף כמה מגדלים וכמה היכלות. והרבה מגדלים יפלו. והרבה נסיכים ושרים יפלו ביום ההוא וכל העולם יימצא בבלבול הדעת מאוד לסוף יקום שבט מישראל, זה מלך המשיח (זוהר שמות ה א).

 

הזוהר הקדוש אף נותן לנו את התאריך המדויק, מתי זה יקרה: ובגמר יום השישי יתראה (בהתחלת) יום כ"ה לחודש השישי (שעל פי המפרשים הוא בעצם יום כ"ג באלול: כ"ג כאשר קובעים את החודש על פי חשבון ולא על פי ראייה. ואלול – הוא החודש השישי מניסן על פי התורה) ביום א' להתגלותו יתראה בעיר רומי. ובאותו יום יפלו ג' חומות גבוהות מאותה העיר רומי. והיכל הגדול יפול והשליט של העיר ההיא ימות ובזמן ההוא יעוררו מלחמות גדולות בעולם לכל ד' צדדים ואז יתגלה מלך המשיח בכל העולם, ולו תינתן המלכות ובני העולם בזמן שיתגלה המשיח יהיו נמצאים בצרה אחר צרה, ושונאי ישראל יתגברו (זוהר בלק דף רי"ב). 

 

המעוררים לכל המהומה הגדולה הזאת ערב התגלות מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלימה הם בני ישמעאל – הערבים, אך זאת תהיה גם תחילת מפלתם ואובדנם: ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם. ויתאספו בני אדום עליהם ויתגרו מלחמה בהם וארץ הקדושה לא תימסר לבני אדום ואז יתעורר הקב"ה עליהם זה שכתוב (ישעי' לד) כי זבח לה' בבצרה לאחוז בכנפות הארץ וגו', ויכרית לבני ישמעאל ממנה. ולא יישאר שר למעלה על אומות העולם, אלא השר של ישראל בלבדו (זוהר וארא לב א).

 

ואומר הילקוט שמעוני: היה רבי ישמעאל אומר: שלוש מלחמות של מהומה עתידין בני ישמעאל לעשות באחרית הימים.

אחת בים ומפני קשת דרוכה, ואחת ביבשה מפני חרב נטושה, ואחת בכרך גדול שהוא כבד משניהם שנאמר, ומפני כובד מלחמה, ומשם בן דוד יצמח ויראנו באבדן אלו ואלו, ומשם יבוא לארץ ישראל, שנאמר: מי זה בא מאדום וגו' מדוע אדום ללבושך וגו', כי יום נקם בלבי וגו' (ישע' רמז תכא).  

 

ומפרש האברבנאל: בני ישמעאל יבואו על רומי ויחריבוה ואז יתגלה משיח בן דוד ותושלם גאולת ה', כמו שכתב דניאל על זה: "ובעת ההיא יימלט עמך", ואז תהיה מלחמה גדולה בכרך גדול שברומי ומשם בן דוד יצמח ויבוא לארץ ישראל (אברבנאל – על פי ה"ילקוט שמעוני" ישע' רמז תכא, בחיבורי "משמיע ישועה").  

 

וברור מתוך המדרש שמהעיר הגדולה של רומי, היא ניו יורק, יבוא הרבי מלך המשיח, וזה קרוב מאוד. פתאום יבוא אל היכלו. ואנו בעיצומו של התהליך

 

ועכשיו, לאחר כל מה שראו עינינו, אחרי שהתקיימו כמה מן הדברים והנבואות דלעיל, אנו מקווים, שמעתה הכל יהיה רק בחסד ורחמים ושמחה גדולה, ושיתבטלו כל הנבואות הרעות, שהרי נבואות רעות יש בכוחנו לבטלן על ידי מעשינו ועבודתנו, ויתקיימו רק הנבואות הטובות שחייבות להתקיים. ובכל אופן, עכשיו העולם מבין שאמריקה כבר אינה אותה אמריקה, והעולם אינו אותו עולם. הגיע קיצה של מלכות אדום… פעולה אחת קשה פגעה בממשלתה, בצבאה, בהונה ובעמה… והשאירה את אמריקה חסרת אונים. כל כלי המלחמה שבנתה לה אינם שווים במלחמה עם טרור של אנשים הבאים להילחם עם כלי מלחמה פרימיטיביים כסכינים, שכל כוחם בנחיתותם האנושית ועוד שאין גם עם מי להילחם… שאם יפול אחד מהם יש עוד אלפים שכמותו. בקיצור, הכל מבינים, שמאז כ"ג אלול ה’תשס”א, שהוא יום ג' לסליחות בו נהגו רבותינו נשיאינו לומר מאמרים מיוחדים נכנסנו לעידן חדש… לעולם חדש… לעולם אחר כל העולם חש שאנו נמצאים בעידן מיוחד ומוזר, שבו אין לנו שליטה על הדברים.

 

כל העולם הומה וגועש. ה"אנטרקס", החששות ממלחמה ביולוגית וכימית, פעולות המתקפה של ארצות הברית באפגניסטן. היחס הדו ערכי של ארצות הברית לישראל כשמצד אחד, היא תומכת בנו, ומצד שני, היא דורשת מאתנו לנהוג באיפוק עם הקמים עלינו להרגנו. האנדרלמוסיה חוגגת ובכל יום מתרחשים דברים חדשים. אי אפשר לדעת מה ילד יום. דברים מתרחשים בפתאומיות

 

ואם למישהו מאתנו היה איזה ספק, שאנו נמצאים בסוף הגלות, ובדרך לגאולה, הכל עכשיו מתחוור "מגדלי הגלות" מתנפצים מול עינינו בזה אחר זה. נשאר רגע קט ל"מכירת חיסול" של כל ענייני הגלות… הקב"ה סותר את עולם הגלות על מנת לבנות עולם חדש, עולם של גאולה עם שמים חדשים וארץ חדשה.

 

ומתברר שיש רק דרך אחת להציל את העולם – התגלותו של מנהיג העולם, התגלותו של מלך המשיח לעיני כל להציל את העולם. ובינתיים ללמוד את תורתו ולקיים את הוראותיו, שאחת מהן היא, ללמד את העולם שבע מצוות בני נח… ובכך נציל את העולם ונקרב את הגאולה האמיתית והשלימה.

 

ומעניין לצטט מדברי העיתונאי, שלום ירושלמי, ב"מעריב", בעניין ראייתו את פני הדברים: לאיש אין עדיין את הפרספקטיבות הנכונות, אחרי הזוועה שביצעו הטרוריסטים בארה"ב שלשום. ייקח עוד ימים, או שבועות, כדי לראות איך הכלים נערכים על לוח השחמט העולמי החדש אבל מה שכבר ברור הוא שאחרי מתקפת הטרור הבלתי נתפסת, העולם זקוק היום למנהיג בסדר גודל היסטורי, כדי שינהל את המשבר החמור ביותר שפרץ מאז מלחמת העולם השניה, ויציל אותנו, את כולנו, מאבדון

דרוש מנהיג היסטורי שיוביל בנחישות לכיוון החופש, הרחק מהסכנה. מנהיג שידפוק על השולחן במוסקבה, ויפסיק את מכירת הידע והציוד הגרעיני לאיראן. שיעצור את מכירת הטילים מצפון קוריאה. שיהרוס את אימפריית הרצח של הטאליבאן והאייאתולות

העולם צריך מנהיג שיידע להתמודד עם ההשלכות הכלכליות המדהימות של האירועים

בקיצור צריך מנהיג על אנושי, שיציל את האנושות מעצמה. חייבים להתפלל ולקוות

 

גם העיתונות החרדית כתבה על אירועים אלה באספקטים של גאולה בכותרות ראשיות ובהרחבה. הכול מבינים שאין לבקש כלום אלא רק את המלך המשיח, שיגאל את העולם. 

 

כעת גם עומדים זה מול זה באופן ברור ומוחשי ביותר הטוב מול הרע, הבניה מול ההרס, האמת מול השקר. אכן יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים – בירור מוחלט של הטוב מן הרע. ימות המשיח!

 

ברור כעת שיש להכות בטרור מכה מוחצת עד חרמה, עד שלא יישאר ממנו שריד ופליט. כי טרור הוא דבר נורא. ונתפלל שמיד יתקיימו דברי הנביא: למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא כנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער.  ונזכור היטב את הנבואה לאדום:

אם תגביה כנשר, אם בין עבים שים קינך

משם אורידך נאום ה' (עובדיה א ד)

                                    ובמקביל את הנבואה לישראל:

  אם יהיה נידחך בקצה השמים

   משם יקבצך ה' אלוקיך (דברים ל ד).

ובעיקר, עלינו לזכור את דברי הרבי מלך המשיח:

ואין להתפעל מזה ש"רגשו גויים ולאומים יהגו", כיוון שאין זה אלא "ריק" (כסיום הכתוב), כל ריגושן לריק (מדרש תהלים ויל"ש עה"פ), כיוון ש"יושב בשמים ישחק, ה' ילעג למו" (שיחת הרבי, ש"פ בראשית, אסרו חג דשמע"צ ושמח"ת ה’תנש”א).

 

ואת הבטחתו:

בניי, אל תתייראו, הגיע זמן גאולתכם!

(כנאמר במדרש "ילקוט שמעוני")

 

ואת הצהרתנו התמידית מתוך ברכת הלבנה:

כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך

כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה

 
 

זעקת המלך בנושא שלימות הארץ

ובהקשר זה ראוי להביא את דברי הרבי במלחמתו על שלימות הארץ, האומר שניהול משא ומתן עם באי כח הערבים מזיק ועל כן אסור בתכלית:

מאז שנפגשו עם באי כח הערבים וניהלו מו"מ עימהם, והידיעה על דבר פגישה זו נתפרסמה בעיתונות ובמילא בין הערבים, כתוצאה מזה – עפ"י טבע ושכל – הביא לכך שהערבים בכמה מקומות המשיכו בפעולות והזיקו כמה וכמה מאחינו בני ישראל שליט"א ועד לידי רצח ר"ל, ולא רק בארץ הקודש אלא גם במדינות אחרות.

ומי יודע שבאם בעת דיבוריי אלה, הרי לא תפתח פה וכו', ברגע זה ממש לא אירע משהו ליהודי, היל"ת! כי עוד ידם נטויה וידוע שבכדי למנוע זה – זהו רק באם הממשלה תהיה כזו שיש לה יד תקיפה ויד חזקה עליהם, וכמו שראינו בעבר. ויכולים לברר ע"ד כל הנ"ל בארץ הקודש- על ידי המומחים לאותו הדבר (תוכן דברי כ"ק אדמו"ר מה"מ שיל"ו למר עודד בן עמי, כתב קול ישראל בוושינגטון, ניסן ה’תש”נ 90').         

 

והרבי מדגיש שבשיטה של משא ומתן עם באי כח הערבים יש ויתורים וכניעה והיא מסוכנת, ורק כשיהודי עומד בתוקף נופל פחד על אומות העולם:

לא צריך להיות "פוליטיקאי מוצלח" בכדי להבין לאילו סכנות מובילה שיטת הכניעה והויתורים – היה לנו בזה כבר נסיון מר בעבר.

בעשרות מקרים בימי הבינים, כשיהודים הותקפו וניסו לעמוד על נפשם – ובאו הגויים והבטיחו להם שהם יהיו ערבים לשלומם ולבטחונם, ובלבד שימסרו את הנשק ויתנו בהם אמון מלא – הרי בכל המקרים בהם מסרו את הנשק וסמכו על הבטחות, לא קוימו ההבטחות והיהודים נשארו (בדרך הטבע) חסרי ישע. כנגד זה כשהיהודים עמדו בתוקף, ב"גאון יעקב", הרי פעמים רבות הצליחו להינצל, ואפילו באותם מקרים שלא הצליחו, היתה זו "נקמה בגויים". (יהודים אינם להוטים "לעשות נקמה בגויים" אלא שהדבר מועיל שהגויים הנמצאים במקום אחר יחששו לפגוע ביהודים).

לאחר נסיון כה מר פעמים כה רבות, מדוע "מתעקשים" להמשיך בכניעה ובויתורים?! מחזירים להם את שדות הנפט, שטחים אסטרטגיים וכו' וכו' – תמורת "הבטחות" שאינן שוות מאומה!

הגויים לא העלו על דעתם שימסרו להם את הדברים החיוניים ביותר תוך "חגיגות" ואיחולי "מזל טוב"! אחרי שנוכחו ששיטה זו גרמה למאות הרוגים הי"ד, מדוע מסכנים את הביטחון של יהודים רק בכדי שלא להודות בטעויות העבר?! (משיחת הרבי, ש"פ בא ה’תשד”מ 84'). ועוד אומר הרבי, שמצב של ישראל חזקה טוב גם לאמריקאים ולעולם כולו. והעיקר, שיש לבחור אך ורק בקו של תורתנו הקדושה, ולזכור שנחלת עולם שייכת לעם עולם.

בראותנו את הדברים המתרחשים לנגד עינינו, המצב הופך להיות יותר ויותר בלתי נסבל, פעולות טרור ונסיונות של פיגוע נעשים פעולות שבשגרה, והצעקה: "עד מתי" בוקעת מכל פינה יש פחד ואימה מהבאות ומחוסר האונים לשלוט בעניינים ועם זאת ציפייה עצומה לגאולה. רק בניסי ניסים אנו מחזיקים מעמד, ולולא הקב"ה מצילנו מידם, מי יודע לאן היינו מגיעים

 

עינינו רואות איך מדינת ישראל הופכת למדינה דו לאומית, כאשר איננו מצליחים למנוע זאת בכלים הפוליטיים הקיימים. שום שלטון ושום ראש ממשלה אינם מצליחים להוציא אותנו מן הסבך אליו נקלענו. כי הכלי הזה, בעצם הגדרתו אינו מתבסס על "תורת ישראל" ואינו בא ב"גאון יעקב". ומשום כך, לא זו בלבד שלא נפעל על ידיו כיבוש ארץ ה"קיני, קניזי וקדמוני" – השייכים לגאולה האמיתית והשלימה, אלא מדובר בויתור על חלקים מארץ ישראל שכבר ברשותנו ושהיו מנת חלקנו מימים ימימה, חלקים מארץ ישראל שהתורה אוסרת באיסור מפורש ומוחלט לתת לגוי! שהרי ההלכה אוסרת למכור אפילו בית בארץ ישראל לגוי (הרמב"ם, הלכות עובדי כוכבים פ"י ה"ג).

 

ולא עוד אלא, שכפי שזועק הרבי מה"מ שיל"ו, במסירת שטחים לגויים יש סכנה למליוני יהודים, והרי ההלכה מחייבת לצאת למלחמה עם גויים ואפילו בשבת אף אם הם רק מתקרבים לעיר ספר ואפילו על עסקי קש ותבן ואפילו שלא בארץ ישראל שמא משם תהא נוחה הארץ להיכבש (שולחן ערוך, הלכות שבת שכ"ט).  

 

יותר מזה, ארץ ישראל שייכת להקב"ה, לעצמותו ומהותו ית', ואיך ייתכן לקחת דבר השייך לעצמותו ומהותו ית' וליתנו לגויים?! דבר הכי מבהיל (שיחת הרבי, ש"פ האזינו ה’תשמ”ט).

 

ועוד ועיקר, ששלימות הארץ הוא ענין חיוני לעם ישראל, מפני ששלמותה קשורה עם "שלמות העם", כדאיתא במדרשי רז"ל "כשברא העולם חלק הארצות כו' ובחר בארץ ישראל כו' ובחר לחלקו ישראל כו' יבואו ישראל שבאו לחלקי וינחלו את הארץ שבאה לחלקי", זאת אומרת, שהקב"ה נתן את כל ארץ ישראל לעם ישראל באופן ד"נחלת עולם"

ובפשטות: מאחר שהקב"ה נתן את כל ארץ ישראל לכל בני ישראל עד סוף כל הדורות, הרי בודאי שאף אחד אינו יכול לשנות זאת (שיחת הרבי מה"מ שיל"ו, ליל שמיני עצרת ה’תשמ”ב).

יש לשמור על נחלת עולם שניתנה לעם עולם מא-ל עולם!

 

ועניין זה קשור בגאולה האמיתית והשלימה כי אי אפשר לשנות אופן כיבוש הארץ, כיבושה באמת, שהוא דוקא כהבטחת הקב"ה: שיהי' איש מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' כו' (והוא רק הוא) יבנה מקדש במקומו, ויקבץ נדחי ישראל כו' ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' (הרמב"ם הלכות מלכים סוף פרק יא) (דברי הרבי ב"אגרות קודש" ח"ז ע' רפ).

 

דברי הרבי מלך המשיח, נביא הדור מתקיימים במלואם. שיחות ה"שלום", כביכול הביאו למצב חדש נורא, של פעולות טרור שאין באמת שליטה עליהם. מתברר יותר ויותר גם לתמימים מן העם שהאמינו בשלום, שעם הערבים אין על מה לדבר, אני שלום כי אדבר המה למלחמה. אין אויבינו רוצים לא שלום ולא שטחים. הם רוצים מלחמה ויותר מזה היל"ת. אילו צייתנו להוראות הרבי לא היינו מגיעים למצב הנורא הזה של פיגועים רבים כל כך ואסונות איומים. עם זאת ראוי להזכיר את הניסים, שנמנעו פיגועי תופת כמו הפיגוע במתקן הדלק והגז "פי הגלילות" שבצפון תל אביב ושנמנע פיגוע על ידי משאית נפץ בחניון התת קרקעי של המגדלים בתל אביב וכיוצא בהם. ופשוט שבסיכול מזימות רשע אלה ניצלו חייהם של המוני בני אדם. ברוך פודה ומציל! ונתפלל מעומקא דליבא שמי שעשה לנו ניסים אלה והצילנו, ישמור את עמו ישראל ויושיענו תמיד, נצח סלה ועד ויגאל אותנו גאולה שלימה תכף ומיד ממש.    

 

 

בשנת ה’תשס”ב התקיימו דברי הרמב"ם

בחודש שבט ה’תשס”ב פרסמו כלי התקשורת העולמיים ידיעה מרעישה, על מסמך בן 210 עמודים, שיצא מהוותיקן, אבי אבות הטומאה בדורנו, ממשיכי דרכו של אותו האיש. במסמך זה הם נסוגים מעמדתם שאותו האיש הוא משיח, ומודים שהמשיח האמיתי הוא המלך המשיח, שעם ישראל מצפה לו, כפי שכתוב בתורת ישראל, אפשר למצוא, למשל, כתבה ארוכה על כך ב"ניו יורק טיימס" של 17 בינואר 2002.

 

אכן המלך המשיח לוחם מלחמות ה' ומנצח

 

דברים אלה תואמים את דברי הרמב"ם בהלכות מלכים:

וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי, שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן העולם כולו לעבוד את ה' ביחד, שנאמר: כי אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד. כיצד? כבר נתמלא העולם מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה, אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות, ואלו אומרים דברים נסתרים יש בהן ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח וגילה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום.

 

 

עמדו הכן כולכם

הרבי מה”מ שיל”ו מציין שאנו נמצאים בזמן מיוחד, שכבר נגמרה כל העבודה של הגלות וצריכים רק להיות מוכנים לקבל את פני הגואל בונה המקדש:

וע"פ המדובר כמה פעמים ובפרט לאחרונה

אודות הכרזת והודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו:

לאלתר לתשובה (ובמילא) לאלתר לגאולה

שכבר סיימו את הכל, אפילו ה"צחצוח הכפתורים"

וצריך רק להיות "עמדו הכן כולכם"

וגם את זה כבר סיימו

לקבל פני משיח צדקנו

תכף ומיד ממש

(שיחת הרבי, ש"פ שופטים ה’תנש”א)

 

כי עוד רגע קט נלך בדרך ניסית עם ענני שמיא אל הגאולה האמיתית והשלימה בשמחה ובטוב לבב:

ותכף ומיד ממש הולכים כל בנ"י

"וארו עם ענני שמיא"

עם רכושם הגשמי… ועם בתיהם הפרטיים

ממילא ודאי ילכו כולם מרצונם הטוב

(שיחת הרבי, ט' כסלו ה’תשנ”ב)

 

לפקוח את העיניים

כדי להבין ולהרגיש את גודל התקופה שאנו חיים בה מציע הרבי מה”מ שיל”ו לפקוח את העינים, על ידי לימוד ענייני משיח וגאולה, ובפרט בפנימיות התורה, ובמיוחד בתורתו של משיח:  

הדבר היחידי שחסר הוא – שיהודי יפקח את עיניו כדבעי, ויראה איך הכל מוכן לגאולה (ט' כסלו ה’תשנ”ב).

 

ובפרט בימינו אלה – ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו, וצריכים רק "לפתוח את העינים", ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות… (שיחת הרבי, מוצאי י"ט-כ' כסלו ה’תשנ”ב ביחידות כללית).

 

לפקוח את העיניים פירושו, ללמוד ולהתבונן. ואכן, כאשר לומדים ענייני גאולה ומשיח חווים את הגאולה עצמה, כי במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא.

 

ועוד, שרואים גאולה בפועל ממש. לדוגמה, קיבוץ הגלויות הגדול שבדורנו:

כשרואים בשנים האחרונות איך שנעשה ה"ויקהל" בפשטות קיבוץ גלויות דבני ישראל מכל העולם, שעולים לארץ הקודש, והעלייה היא באין ערוך להעליות שהיו פעם בדורות שלפני זה (שיחת הרבי, ש"פ ויקהל ה’תשנ”ב, בלתי מוגה).

 

והעובדה שכותבים על משיח בעיתונים מעידה שהוא כבר יכול לבוא, כי דבר זה מעיד שעניין משיח חדר בגדרי העולם, העולם מוכן וראוי לקליטת האורות והגילויים של משיח, ואף הגלותיות החשוכה שבנפש כבר הוסרה:

נהגו פעם לומר אצל חסידים (בשמם של גדולים), שכאשר משיח יבוא, יכתבו אודותיו בעיתונים. אזי אודות משיח כתבו כבר בעיתונים כו"כ פעמים, וא"כ כבר מניעה ועיכוב זה גם הוסר. יכול כבר משיח לבוא (שיחת הרבי, אור לג' סיון ה’תשל”ט).   

 

 

למה דוקא דור זה?

אל יתמה האדם: איך יוכל להיות שייגלה בימינו, מה שלא זכו לזה בכמה דורות שלפנינו, אשר היו זכאין אז יותר?

זה אינו, דבזמן מוקדם היו צריכין להביא זכויות הרבה כ"כ, כדי שיוסר מהם הרוב של שנות הגלות הנותרות, ובודאי זה לא היה בידם לפרוע כ"כ, והנה במשך הזמן הרב שישראל נפוצים בארבע קצוות הארץ וסובלים מצוקות הרבה מאוד, בודאי ניקינו מעוונותינו ע"י זה, ונוכל לקוות על הגאולה, שתהיה בזמן קרוב  (חפץ חיים על התורה).

 

הרבי מה”מ שיל”ו מסביר שאנו דור הגאולה – דור עקבתא דמשיחא – קיבלנו את הכוחות של כל הדורות הקודמים, ודומים לננס העומד על גבי ענק, ולכן אנו זוכים:

וע"ד המדובר כמ"פ אודות המעלה המיוחדת של דורנו זה דרא דעקבתא דמשיחא – להיות כננס העומד על גבי הענק ובהקדים: התואר "עקבתא דמשיחא" מורה על ב' עניינים הפכיים (לכאורה): מצד אחד – הרי זה עקב בלבד, למטה מהראש ולמטה מהלב וכל שאר חלקי הגוף, עד לבחינה הכי תחתונה שברגל, ובלשון הידוע: "אכשור דרא (בתמי'): ולאידך – בדור זה דוקא תבוא הגאולה, ועד שזמן זה עצמו נקרא כבר "עקבתא דמשיחא" – מפני שכבר מרגישים ושומעים את פעמי עקבי המשיח! ביאת משיח צדקנו היא קרובה כ"כ. עד שכבר שומעים את צעדי עקביו של משיח!…

ויש לומר שהא בהא תליא: מכיון שדור זה הוא ה"עקב", הדור האחרון שבא לאחרי ובהמשך לכל הדורות שלפניו – יש לו את כל הכוחות של הדורות הקודמים. ובדוגמת ננס העומד על גבי הענק. ולכן, דוקא דור זה זוכה לגאולה, ובאופן שכבר שומעים את עקבתא דמשיחא (משיחת הרבי, ש"פ בא ה’תשד”מ).

 

ועוד שה"ננס" היושב על כתיפו של ה"ענק" רואה למרחוק יותר מה"ענק", ולכן הוא רואה את המשיח ובשל כך מבקש לרקוד עם ה"ענק":

וטעם הדבר שדוקא דורנו זה יזכה לגאולה העתידה – מכיוון שהוא בדוגמת ננס העומד על כתפי הענק, כלומר: עם היותו "ננס", הרי כאשר ה"ענק" מעמידו על כתיפו – רואה הננס למרחוק יותר מאשר ה"ענק", ואז אומר ה"ננס" ל"ענק" שהוא רואה שהנה בא משיח צדקנו ולכן – אומר ה"ננס" ל"ענק" – בוא ונרקוד לקראת משיח צדקנו (משיחת הרבי, ש"פ כא ה’תשמ”ג).

 

 

נפטרנו ממלחמת גוג ומגוג

הרבי מה”מ שיל”ו מציין שכל הנסיונות וחבלי המשיח כבר מאחורינו:

נמצאים אנו בסיום הגלות, עברנו כבר את עבודת הבירורים של הגלות, עם כל הנסיונות, ואף את "חבלי משיח" עברנו, אותם  דברים איומים ונוראים שאירעו בדור זה; וברור ופשוט, שאנו עומדים על סף הגאולה (ספר השיחות, ה’תשמ”ח ח"ב, עמ' 573).

 

ובשיחתו הקדושה של הרבי מפסח שני ה’תש”מ בקשר לפלישה הסובייטית לאפגניסטן, אומר הרבי, כי המלחמות המתנהלות שם עליהן אמר הרשב"י: בשביעית מלחמות ובמוצאי שביעית בן דוד בא. וגם אם מדובר על מלחמת גוג ומגוג שתתרחש בירושלים, אין מדובר על ירושלים כפשוטה, ואין להתיירא מכך כלל וכלל, משום שאנו קשורים ל"שומר ישראל", והנוגע בהם כנוגע בבת עינו (שיחות קודש ח"ב ע' 871).  

 

ר' אלימלך מליזנסק העיד על עצמו שהתפלל ופעל לביטול מלחמת גוג מגוג:

שמעתי מכ"ק מו"ר זללה"ה [הוא הגה"ק מהרי"א מזידיטשוב זי"ע] שאמר בשם הקדוש רבי ר' אלימלך זצ"ל (מליזנסק) בזה הלשון הגם אשר נאמרו כמה פסוקים אשר (קודם) [בשעת] ביאת משיח יהיו מלחמות גדולות ומלחמת גוג ומגוג. אמנם הוא הפעיל בתפילתו שלא יהיו (עוד) [אז] מלחמות, רק המוכר קמח יעמוד בהמדה וימכור הקמח, והמוכר סחורה על מלבוש יעמוד עם האמה וימדוד הסחורה ופתאום יבוא אליהו ויבשר ויאמר אשר המשיח בא, כן שמעתי מפי כ"ק אא"ז מו"ר זללה"ה שאמר בשם הקדוש רבי ר' אלימלך זצ"ל עכ"ל (ספר מלבוש לשבת ויו"ט פ' עקב ד"ה כי תאמר, הובא בספר שומר אמונים, מאמר הגאולה, פרק י').

 

ובעל "שם משמואל" מסביר שנפטרנו ממלחמת גוג ומגוג בגלל הגלות הארוכה:

הנה מבואר בכתוב שלאחר קיבוץ גלויות לעתיד יהי' מלחמת גוג ומגוג, אבל קבלה בידינו מרבותינו הקדושים נ"ע שעתה שהגלות הי' כל כך ארוך נפטרנו ממלחמת גוג ומגוג ואחר קיבוץ גלויות ישבו ישראל במנוחה על אדמתם לעולם, שכמו שבמצרים קישוי השעבוד השלים לד' מאות שנה כן בגלות זה להיפך, שאריכות הזמן השלימה לקישוי השעבוד ורעות רבות וצרות שהיו מעותרות לבוא על שונאי ישראל, ואל תתמה שישתנה ממה שכתוב מפורש בכתוב, שהרי במצרים מפורש בכתוב ארבע מאות שנה ואעפ"כ קושי השעבוד השלים ונחסר מהם ק"צ שנה, כן הוא הענין במלחמת גוג ומגוג (שם משמואל, פ' ויגש תרע"ז, עמ' רצ"ח).

 

כי זאת עלינו לדעת, שאף אם נדמה לפעמים, שהדברים מתרחשים לא בדיוק כפי שמונח בשכלנו, שכך צריך להיות על פי מדרש מסויים או על פי דברי נבואה, אין להתפלא, שהרי ידוע, שנבואה שאינה טובה יכולה להיבטל על ידי מעשינו ועבודתנו, או על ידי תפילתו, בקשתו או פעולתו של צדיק, שהקב"ה גוזר גזירה והצדיק יכול לבטלה.

 

ועוד שגם על פי המדרש מלחמת ה' ברשעים תהיה קלה ופשוטה: דרכו של הקב"ה לעשות שליחותו על ידי דברים קלים לכל המתגאין עליו. שלח להם (לטיטוס וכו') בריה קלה להיפרע מהם, להודיעך שאין גבורתן ממש. ולעתיד לבוא עתיד הקב"ה ליפרע מן האומות על ידי דברים קלים שנאמר: והיה ביום ההוא ישרוק ה' לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור (ישעי' ז יח) (מדרש תנחומא, חוקת א' בסוף).      

 

 

התחלת הגאולה – בנית בית המקדש על ידי משיח צדקנו

אבל בנוגע לכללות הענין דאתחלתא דגאולה (וכיו"ב) – ישנו פס"ד ברור ברמב"ם (הלכות מלכים פי"א ה"ד) שסדר הדברים יהי' כך: יעמוד מלך מבית דוד כו' ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' כו' ובנה מקדש במקומו (ואח"כ) וקבץ נדחי ישראל" – ואז מתחיל כללות הענין דאתחלתא דגאולה, ותכף ומיד – גאולה אמיתית ושלימה.

זאת אומרת: קודם ביאת המשיח יתכן שתהי' הצלה פורתא או הצלה גדולה, גאולה פורתא או גאולה גדולה כו' – אבל אין זה שייך כלל לגאולה העתידה שתהי' ע"י משיח צדקנו, אפילו לא באופן דאתחלתא דגאולה בלבד, כי הגאולה העתידה לבוא ע"י משיח צדקנו (כולל אתחלתא דגאולה) תהי' לאחר בנין בית המקדש השלישי ע"י משיח צדקנו, או כדברי רש"י (סוכה מ"א, א) שמקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים, שנאמר: "מקדש ה' כוננו ידיך"… (משיחת הרבי, התועדויות, ה’תשמ”ב עמ' 623).

 

כלומר, בהקמת המדינה אפשר לראות הצלה קטנה או הצלה גדולה, וודאי היתה כאן השגחה פרטית, אך הגאולה האמיתית והשלימה היא מעל ומעבר לכל זה. הגאולה האמיתית היא גילוי אלוקות בעולם הזה. עשיית דירה לה' ית' בתחתונים.

 

מלכות ישראל האמיתית היא מלכות בית דוד דוקא!!! מלך המשיח צריך להיות הוגה בתורה ולכוף את עם ישראל לחזק את בדקה דוקא!!! דהיינו, תפקידו של המשיח להחזיר את עם ישראל בתשובה… והעיקר שהוא יבנה את בית המקדש, ומשם ינהיג את עם ישראל ואת העולם כולו. ועל ידי זה ואחרי זה תתחיל הגאולה האמיתית והשלימה ובעזהי"ת זה יהיה תכף ומיד ממש.  

 

 

היציאה מן הגלות ברחמים

התחושה בימים אלה – ימות המשיח – היא שאין זמן… צריך לצאת מיד מן הגלות… הגאולה אינה יכולה לחכות… ולכן הנבואות של נביאינו מתקיימות בניסים גלויים וברחמים מרובים. המאורעות מתרחשים לנגד עינינו במהירות נפלאה ובצורה בלתי צפויה. והכול בשביל, למען ולטובת עם ישראל!

 

הרבי מה”מ שיל”ו מסביר שבמדינות גדולות וחזקות הולכים ומשתנים סדרי השלטון והמשטר לטוב, צדק ויושר. תופעה שהיא מעין והכנה ותיקון לשלימות העולם בימות המשיח. אנו חיים בתקופה מיוחדת שבה תהליכים גדולים ועצומים כלל עולמיים, שבעבר היו נמשכים תקופות ארוכות מאוד, שנים ועשרות שנים, כמו מלחמות ארוכות שבהם היו מליוני אבדות בנפש וכיו"ב – היום נגמרים במהירות מדהימה וכמעט ללא נפגעים. 

 

הרבי מה"מ שיל”ו מבקש לפקוח את העינים, לראות את הניסים ולפרסם אותם: להתבונן איך נפלה ברית המועצות ללא מלחמת עולם ואף ללא מלחמה כלל בשבוע אחד. סתם כך כאילו בדרך טבעית פתאום ובבת אחת… בזמן קצר הגיעו ועדיין מגיעים לארץ המוני יהודים ממדינות חבר העמים בסיוע ממשלתם ונוסף על כך, ממשלתם אף עוזרת ליהודים שנותרו שם בקבלת חינוך יהודי.

 

הבה נתבונן איך התרחשה מלחמת המפרץ בחודש אחד מלחמה שהיתה מלחמת עולם, שהשתתפו בה כל מדינות נאט"ו וכו' וכו'… ושלושים ותשעה טילים נפלו באזור המאוכלס ביותר בארץ ללא נפגעים כמעט – איזה נס! שהרי יודעים אנו מידת כוח נזקו של טיל אחד ה"י.

 

ועוד סימנים טובים בעולם המבשרים משיח. פירוק הנשק הגרעיני ושיחות השלום בין ברית המועצות לשעבר לבין ארצות הברית, כשהדבר הולך ומתחזק במשך הזמן, כשמצמצמים את ראשי החץ הגרעיניים יותר ויותר ואמריקה עוזרת לרוסיה להקים תכנית על פיה יומר הפלוטוניום לדלק לפרוייקטים גרעיניים שאינם התקפיים. מגמת שתי המדינות לפתוח דף חדש ביחסים ביניהם במטרה להבטיח ביטחון בינלאומי. גם מדינות נאטו יחד עם רוסיה מתאחדות על מנת להתחזק מבחינה ביטחונית בכלל ולהיאבק בטרור בפרט. וידוע שכל המאורעות בעולם הם בהשגחה פרטית ובמיוחד מאורעות כללים ועיקריים שקשורים עם מדינות גדולות וחשובות, שבהם נמצאים רוב עם ישראל. ובמיוחד עניין צמצום הנשק שיביא בסופו של דבר לשלום ואחדות בכל העולם. וכבר יש מעין והתחלת קיום היעוד של וכתתו חרבותם לאיתים. ב"ה הסתיים עידן המלחמה הקרה בין שתי מעצמות העל, והחל כיתות החרבות לאיתים. ועוד שאנו עדים לתופעה מדהימה של חידוש בשימוש באינטרנט. האינטרנט – תקשורת מחשבים שנבנתה על ידי הפנטגון בשנות השישים לצרכי צבא ארצות הברית במלחמתה עם ברית המועצות – משמש היום לניהול מסחר עולמי, ודרכו נעשתה קופה משותפת לעולם כולו. בימינו – אין עוד הגבלות של מקום וזמן וגם הפרשי השעות שבין המדינות אינם קיימים. ומעל הכל, לימוד תורה חדר לאינטרנט, וכולל וחשוב מכל, פנימיות התורה וענייני גאולה ומשיח. ולא נותר אלא לקרוא בשם ה' ולעבדו שכם אחד.

 

וכמו האינטרנט כן הלויין שפותח לצרכי לחימה משמש לתחזית מזג האוויר, ובכך משרת היום את החקלאים, המטיילים ועוד. 

 

ועוד תופעה מעניינת, מצד אחד, תנודות כלכליות חריפות בכל רחבי העולם, שגורמות לתהפוכות חדות בעולם העסקים ולפעמים, הפרוטה כלה מן הכיס… אך יש גם צד שני למטבע. מתהדק קשר בין מדינות בעולם כמו אירופה ואמריקה הלטינית לשיתוף פעולה כלכלי. חלק מהן אף החליטו על סחר משותף ומטבע משותף הנקרא "יורו". מתחילים להבין ששיתוף פעולה עדיף על תחרות ומלחמת כוחות, כי הוא מבטיח שכר כלכלי יותר לכל הצדדים והוא מביא לידי אחדות ושלום. כמו כן, אי אפשר להתעלם מן השפע הכלכלי בימינו, לאחר שידענו ולא מזמן רב, טעמן של מצוקות כלכליות של ממש. והארץ מלאה עובדים זרים, כהכנה לקיום היעוד: ועמדו זרים ורעו צאנכם.

 

ואף מהבחינה הרוחנית רואים איך דברים שפלים ביותר משמשים לקדושה. כך למשל, בעיצומו של מבצע "חומת מגן", חייל חב"דניק בסיירת מובחרת הגיע לארמון צורר היהודים כשאתו מחשב כיס ומדפסת לייזר. ובתיאום עם הנהלת קה"ת בניו יורק הוריד את ספר התניא מתוך אתר האינטרנט "אוצרו של משיח", והדפיס בחדרו של הצורר את ספר התניא, ומאחר שהמחשב האישי שלו לא הספיק, השתמש במחשב של הצורר. על ידי כך פעל גילוי אלוקות בתחתון ביותר. בכך גם עשה "מעשה רב" – הרבי הרש"ב, שפעם בטיילו בגרמניה, הגיע לפארק המלכותי של ויהלם – קיסר גרמניה, שהרבי הרש"ב כינהו "ויל-העלם", על שום שרוצה הסתר והעלם בעולם. כשהגיע הרבי לפתח הפארק שיחד את השומר, נכנס לגינה, ישב על כיסא הקיסר וכתב בכלי הכתיבה של הקיסר את מאמר החסידות: ויצא איש מבית לוי ויקח את בת לוי, כך השתמש בחפציו של מי שרוצה הסתר והעלם לעשות לו יתברך דירה בתחתונים.    

 

בד בבד, רואים היום את תנועת התשובה וההוספה בלימוד התורה, ובמיוחד, פנימיות התורה, את הפצת מעינות החסידות עד לחוצה שאין חוצה הימנו, לכל מקום בעולם, בשפות רבות וגם בכתב ברייל לאנשים שהם "סגי נהור". והעיקר, שהפצת המעיינות נעשתה בשלימות, עכ"פ הכללים של פנימיות התורה, שהם כוללים את כל פנימיות התורה, כידוע בעניין כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה מסיני – פירושו של דבר, שניתנו למשה הכללים, ועל פיהם לומדים עניינים אלו (על פי שיחת הרבי, ש"פ עקב ה’תנש”א).   

 

הולכת ומתגשמת נבואת הנביא עמוס (ח יא): הנה ימים באים, נאום ה"א, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר ה'. אנו נמצאים בימות המשיח עצמם והראיה שאין שעבוד מלכויות, שזהו הסימן המובהק של ימות המשיח. כל אחד רוצה ויכול ללמוד תורה כאוות נפשו. אין מונע ואין מעכב. וזה שינוי גדול בעולם. הכל מתנהל כפי שכתוב בספרינו הקדושים וכפי שניבא הרבי שליט"א מלך המשיח, והכל בניסים גדולים וברחמים עצומים. וכל זה הוא מעין והכנה לגאולה האמיתית והשלימה שתהיה בדורנו זה. והלימוד וההוראה מכל זה שעלינו לעשות הכל להביא לימות המשיח, ולדעת שבכוחו של כל יהודי באשר הוא לשנות את פני העולם. 

פרסום תגובה חדשה

test email