נס חנוכה – מתיתיהו עם קומץ נאמניו הכניע את המעצמה יוון

הקראת כתבה
יום שלישי י״ב טבת ה׳תשע״ג
נס גדול אירע לאבותינו בחנוכה – יוון המעצמה הגדולה והאדירה בתבל באותן הימים יצאה למלחמת חורמה בעם היהודי היושב בציון, הם זממו לחסל את נשמת העם היהודי, את האמונה בא-ל אחד ותורת ישראל, ולהפוך את העם הקדוש "ככל הגויים בית ישראל", מנותקים מתורת ה' ומצוותיו.
מאת הרב יוסף קרסיק
נרות ירוקים

 

 

הצלת הנשמה

נס גדול אירע לאבותינו בחנוכה: המעצמה הגדולה והאדירה בתבל באותן הימים, יוון, יצאה למלחמת חורמה בעם היהודי היושב בציון, הם זממו לחסל את נשמת העם היהודי, את האמונה בא-ל אחד ותורת ישראל, ולהפוך את העם הקדוש "ככל הגויים בית ישראל", מנותקים מתורת ה' ומצוותיו.

הם הפעילו על היהודים לחץ כבד מנשוא, הצבא היווני החזק בתבל, שעט בשבילי ארץ הקודש ו"בדק בציציות" של עמנו, מי שנשאר דבק בתורה ובמצוות – הומת במיתות קשות! המטרה שהציבו בפניהם – השחתת היהדות ומסורת ישראל – היתה בעיניהם כה נעלית, עד שהם היו מוכנים להשמיד ולהרוג ולאבד כל יהודי שנשאר דבק בה' ואינו הולך בדרכיהם הקלוקלות.

הם הגיעו ל"לב העם היהודי" – בית המקדש בירושלים, טימאו וחיללו אותו, והפכו אותו ל"בית תרבות יווני", ה' יצילינו!

היוונים הציגו עצמם כ"חברים" וידידים שלנו, כאילו בסך-הכל הם באים לעזור לעם ישראל, בכך שהם חפצים שהוא ילמד את תרבות יוון וימחוק את תרבותינו המפוארת, זו שקבלנו מה', במיוחד הציקו ליוונים "סמלי" העם היהודי, "ברית מילה", "שבת", ו"ראש חודש" – כלומר הם לחמו בלוח העברי, שליהודים יש לוח שנה מיוחד והם מבדילים את עצמם מן הגויים לא רק במצוות הרוחניות-אלוקיות, אלא גם בענינים הגשמיים של תאריך היום: בעוד שהגוי נוקט בתאריך לועזי הרי היהודי נוקט בתאריך עברי, זה צרם ליוונים ונגד זאת הם פתחו במלחמת חורמה.

קומץ חשמונאים שחרטו על דגלם "מכב"י": מי כמוך באלים ה', יצאו למלחמה ובחסדי ה' יתברך ניצחו וגירשו את היוונים ותרבותם מן הארץ. ועם ישראל חי וקיים.

מני אז חוגגים את החנוכה לדורי דורות בשמונת ימי החנוכה, בהדלקת חנוכיות, בשירה ושמחה והתחזקות בתורה ובאמונה בה' אלוקי ישראל.

למה דווקא נס חנוכה?

ההיסטוריה של עם ישראל רצופה ניסים ונפלאות, הן בארץ ישראל והן בגלויות שבחוץ-לארץ, הנביא זכריה קורא לבני ישראל "אוד מוצל מאש", משום שאוייבים רבים קמו לכלותינו כל דוד ודור, הן בגזירות השמדה פיזית והן בגזירת חיסול רוחני של נשמת העם, לא-עלינו, והקב"ה ברוב חסדיו ורחמיו שמר על עמנו וחולל ניסים ונפלאות. בחסדי ה' יתברך העם היהודי שורד ונשאר קיים לעד ולנצח.

ויש להבין מה המיוחד בנס החנוכה (כמו גם נס הפורים) משאר הניסים שאירעו בהיסטוריה היהודית, שדווקא אותו קבעו לחגוג לדורי דורות ולנצח נצחים? אין עוד שום נס הצלה ששמונה ימים רצופים מידי שנה בשנה חוגגים ומציינים את זיכרו, מה מיוחד כל-כך בנס זה?

המאבק הוכרע בביתו של מתתיהו

מלחמת היוונים הפילה חללים רבים, אט אט הצליחו היוונים במזימתם הרעה, ותרבות יוון המתועבת החלה להתפשט, אך אדם אחד ויחיד, זקן ושבע ימים – מתתיהו איש כפר מודיעין – הפיל והכניע את המעצמה האדירה בתבל!

מנהיג המרד היהודי – מתתיהו: ניצב כמעט יחיד ובודד במערכה, לא רק מול הצבא החזק ביותר בעולם, אלא לצערינו גם מול אחיו היהודים, שלא עמדו בלחץ הכבד ובחוסר ברירה נכנעו לצבאות היוונים!

ההצלחה הראשונית והיסודית של מתתיהו היתה בביתו פנימה – חמשה בנים היו לו למתתיהו, ובשעה שרבים נסחפו לחכמת יוון ותענוגיה ופרשו מדת ישראל, הצליח האב הזקן לחנך את ילדיו לדרך האמת למאוס בתרבות יוון ולדבוק במורשת אבות; מול שלל הפיתויים, הכיבודים והפינוקים שהציעו להם היוונים, עמדו דברי התורה שלמדו מאביהם, אחריהם הם הלכו בעיניים עצומות, בלי היסוס ופיקפוק עד מסירות נפש!

הצלחת מתתיהו לחנך את ילדיו בביתו הפרטי סללה את הדרך למהפכה הגדולה והאדירה בארץ כולה, ובסופו של דבר היא שניצחה את תרבות היוונים וסילקה אותה מהארץ והשיבה את הקדושה לבית המקדש!

חמשת בני מתתיהו היו גם גיבורים וחזקים בגופם וגם חסונים ואיתנים ברוחם ואליהם חברו תלמידי וחסידי אביהם שלא נכנעו לכוחם הפיזי האדיר של היוונים וללעגם וצחוקם של אחיהם המתיוונים, והם יצאו למלחמה חסרת פשרות בטומאת יוון.

הנס הגדול של חנוכה היה אפוא נס החינוך של מתתיהו בביתו – שחמשת בניו הגיבורים והחזקים בגופם היו גם גיבורים וחזקים באמונתם הרוחנית ובקיום מורשת אבות עד כדי מסירות נפש ממש! על-כן אמרו חכמים "חנוכה" מלשון חינוך, לחנך את ילדי ישראל לתורה ומצוות.

פך השמן

לכן לדורות נקבע לזכרון תמידי נס פך השמן, למרות שהנס העיקרי היה הנצחון על צבא יוון וגירושו מארץ הקודש ולא נס פך השמן, שהרי לולי נצחון המלחמה לא היה שלטון יהודי תורני בארץ, אבל לולי נס פך השמן בסך הכל היתה נדחית הדלקת הנרות בחנוכיה בשעה ימים עד שהיה מגיע שמן חדש טהור [או שהיו מדליקים בשמן טמא באותן הימים], אבל לא היה לזה כל השלכה על חיי היהדות בארץ?

כי נס פך השמן הוא הוא הסמל על נצחון המערכה:

נס פך השמן מסמל את החינוך היהודי הטהור של מתתיהו, "שמן טהור החתום בחותמו של הכהן גדול" הוא החינוך היהודי הטהור והקדוש לפי מסורת ישראל סבא, ו"פך השמן שדלק באופן ניסי שמונה ימים" זה החינוך הטהור של מתתיהו את בניו, שדרך חיים זו נשמרה בצורה על-טבעית ונסית אצל צאצאי מתתיהו וממשיכי דרכו.

כנגד כל האוייבים הנגדים ומפריעים לדרך האמת של הכהן הגדול, מאיר לנצח נר השמן של חנוכה המסמל את נצחון החינוך היהודי הטהור למרות כל הנסיונות והקשיים.

"בימים ההם" – בתחילת ימי הכיבוש היווני לא היתה שום תקווה בדרך הטבע למימוש נבואותיו של מתיתיהו נשיא הדור, אך בסופו של דבר הן מומשו אחד לאחד ואור היהודות זרח והאיר את ירושלים וממנה לכל ארץ הקודש ולעולם כולו; וכך גם בעזרת ה' יהיה במהרה בימינו "בזמן הזה" – נבואותיו של נשיא דורינו יתגלו לעיני כל, בגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו בקרוב ממש.

פרסום תגובה חדשה

test email