פרשת לך לך – לך אתן את הארץ הזאת

הקראת כתבה
יום רביעי ה׳ מרחשון ה׳תשע״ד
צריך לקיים בפשטות את ההליכה לארץ ישראל – לעלות מדרגה לדרגה ומחיל אל חיל, להוסיף בלימוד תורה ובמיוחד פנימיות התורה, להרבות בענייני המוחין ובפרט בענייני גאולה ומשיח. לכבוש את כל עשר הארצות, לא די בכיבוש שבע הארצות המקבילות לז' המדות, יש לכבוש גם את קיני, קניזי וקדמוני (עמון, מואב ואדום) המקבילים לג' המוחין. וכך להגיע לשלימות עשר כוחות הנפש.
מאת שולמית שמידע
העיר

יהודי, שהוא הממוצע המחבר בין הקב"ה לעולם, הוא בבחינת "מהלך".
שלא כמלאכים הנקראים "עומדים" – "שרפים עומדים ממעל לו".
ושלא כנשמה טרם התלבשה בגוף – "חי ה' אשר עמדתי לפניו".

 

נשמה ירדה לעולם הזה להתלבש בגוף כדי ללכת, כדי לצעוד, כדי להתקדם…
כדי ללכת "מחיל אל חיל"…
שכל פעם שמגיעים לשלימות העבודה, עולים לשלב חדש גבוה יותר,
עד ל"שמים חדשים" ו"ארץ חדשה".
זהו המסר של פרשת לך לך!!!…

 

אברהם אבינו עובד קשה.
הוא מאיר את העולם האפל בצדקה, בגמילות חסדים ובגילוי אלוקות.
הוא כבר "זקן" בן שבעים וחמש שנה!…
האם לא עשה די?…
האם לא הגיע הזמן לצאת לגימלאות?…
לא, הקב"ה אינו מניח לו…
וכאילו עדיין לא התחיל…

 

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"!
צריך להמשיך לרוץ ולהתקדם.
עדיין לא יצאת מן ההעלם אל הגילוי,
עדיין לא הגעת ל"עלמא דאתגליא".
עד היום היית אברם – אב לארם,
מעתה אתה אברהם – אב המון גויים.
הגיע הזמן לזכך את העולם!
הגיע הזמן לחבר עליונים ותחתונים!
התורה מחכה לצאת ולהתגלות.
העולם צריך להתכונן למתן תורה.
(אלפים שנות תורה מתחילים!)

 

ומעשה אבות סימן לבנים!
עבדנו קשה עד עכשיו?…
אולי, אבל אין זה מספיק!…
מה עם היציאה מן הרגילות?
מה עם העבודה עם הכוחות הנעלמים,
עד שנהיה לפלא, מנין יש לנו כוחות שכאלה?…

 

צריך לקיים בפשטות את ההליכה לארץ ישראל –
לעלות מדרגה לדרגה ומחיל אל חיל,
להוסיף בלימוד תורה ובמיוחד פנימיות התורה,
להרבות בענייני המוחין ובפרט בענייני גאולה ומשיח.

 

לכבוש את כל עשר הארצות,
לא די בכיבוש שבע הארצות המקבילות לז' המדות,
יש לכבוש גם את קיני, קניזי וקדמוני (עמון, מואב ואדום) המקבילים לג' המוחין.
וכך להגיע לשלימות עשר כוחות הנפש.

 

יש להתכונן לשלימות מתן תורה בגאולה האמיתית והשלימה,
(שהרי "תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח"),
עד ל"תורה חדשה מאתי תצא",
עד להתפשטותה והשפעתה בכל העולם,
ועד ל"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים",
ולא רק בעם ישראל אלא בכל אומות העולם,
ולא רק באומות העולם אלא גם בדומם, צומח וחי.
עד ל"אבן מקיר תזעק, וכפיס מעץ יעננה".
(אלפים שנות משיח מתקרבים לתכליתם!)

 

לא ננוח ולא נשקוט,
עד שנזכה למה שלא זכו יהושע ועזרא ולמה שלא זכה עם ישראל בזמן הבית…
אנו נזכה לכיבוש כל עשר הארצות שהובטחנו בברית בין הבתרים –
"לך אתן את הארץ הזאת!"
וזה יהיה ללא מלחמה, אלא מתנה ברצון טוב מן הגויים.
ונזכה שכל היהודים שבכל הדורות יהיו בארץ ישראל.
שאז תהיה השלימות בעבודת ה' ("כמעשה רצונך!").
עד שנבוא ל"וירא אליו ה'" להתגלות ה' בעולם –
"והיו עיניך רואות את מוריך"
נשמות בגופים בגאולה האמיתית והשלימה,
עם הרבי מלך המשיח בראשנו בבית המקדש השלישי
תכף ומיד ממש!…

פרסום תגובה חדשה

test email