פרק שלושה עשר בבנין עדי עד – שטר שידוכים

יום שני כ״ד מרחשון ה׳תשע״ד
הקשר הראשוני בין שני בני זוג העומדים להתחתן הוא קשר השידוכין, כאשר שני בני הזוג נפגשים עם בני משפחותיהם, ובזה מבטיחים זה לזה להינשא בקרוב.
מאת הרב דב טברדוביץ
כיתוב
תוכן העניינים

 

שטר שידוכים

 

בעזה"י

 

למז"ט יעלה ויצמח כגן רטוב מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' הטוב

 

אלו הן ראשי הפרקים בעזר שוכן שחקים שנדברו והותנו בין הני שני הצדדים היינו מצד האחד הנכבד והמפורסם כו' וכו' הרה"ח ר'_______________________________________ העומד מצד בנו החתן התמים______________________שיחי'.

ומצד השני הנכבד והמפורסם כו' וכו' הרה"ח ר'___________________________________

העומד מצד בתו הכלה המהוללה מרת _____________________________תחי'.

ראשית דבר ה"ה החתן הנ"ל ישא למז"ט את הכלה הנ"ל בחופה וקדושין כדת משה וישראל ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה וישלטו בנכסיהון שוה בשוה וידורו ביניהם באהבה וחיבה כאורח כל ארעא.

ה"ה הנכבד והמפורסם כו׳ וכו׳ הרה"ח ר׳________________ הנ"ל העומד מצד בנו החתן הנ"ל התחייב את עצמו ליתן מתנות לבנו החתן הנ"ל מתנות להכלה הנ"ל ובגדים לבנו החתן הנ"ל כמנהג הנגידים המפורסמים.

ה"ה הנכבד והמפורסם כו׳ וכו׳ הרה"ח ר׳ הנ"ל העומד מצד בתו הכלה הנ"ל התחייב את עצמו ליתן נדן לבתו הכלה הנ"ל מתנות להחתן הנ"ל ובגדים לבתו הכלה הנ"ל כמנהג הנגידים המפורסמים.

החתונה תהיה אי"ה בשעה טובה ומוצלחת בזמן ומקום כפי שיתרצו שני הצדדים בירושלים עיה"ק ת"ו, רב, חזן, שמש וכלי זמר לחצאין, מטה מוצעת, צעיפים ורדידים, טלית וקיטל כנהוג. ומחמת כו׳.

ערב קבלן מצד החתן___________________________________________________

ערב קבלן מצד הכלה__________________________________________________

והצדדים הנ"ל מחוייים לפצות את הערבים קבלנים הנ"ל שלא יגיע להם שום היזק וגרם היזק מן הצדדים ומן הערבים קבלנים ומן החתן וכלה הנ"ל על כל הא דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא בי׳ והכל שריר וקיים.

וכהנ"ל נעשה בתקיעת כף ובקנין גמור אגב סודר ובכל אופן היותר מועיל ע"פ דת תוה"ק כמנהג וכתוקף תנאים ראשונים דנהיגן בישראל.

בפנינו עדים הח"מ היום יום __________________________ ליצירה.

ובאנו על החתום יום הנ"ל שנה הנ"ל פה__________________ אה"ק ת"ו בב"א.

 

נאום ___________________________________________________________

נאום ___________________________________________________________

פרסום תגובה חדשה

test email