הפ"נ ליו"ד שבט

יום שלישי ו׳ שבט ה׳תשע״ד
להלן הפ"נ ליו"ד – יו"ד אל"ף שבט ואם אפשר לפרסם אותו ולהפיצו בכל התוועדות ובכל הזדמנות מתאימה.
סבא עם זקן
תוכן העניינים

   

   

  ב"ה ערב יו"ד-י"א שבט ה'תשע"ה

   

  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

   

     לקראת היום הגדול והקדוש יו"ד-י"א שבט, שישים וחמש שנים לנשיאות כבוד קדושתו שליט"א –

   

     הננו מקבלים על עצמנו מחדש "בשמחה גדולה ובביטול עצום" את מלכותו של הרבי מלך המשיח שליט"א, לציית להוראותיו ("שופטיך") ולשמוע לעצותיו ("יועציך"), ומאמינים ובטוחים אנו בקיום כל נבואותיו כפשוטן לעיני בשר, "עד הנבואה העיקרית, הנבואה  (לא רק בתור חכם ושופט, אלא בתור נביא, שזהו בוודאות) ש'לאלתר לגאולה' ותיכף ומיד ממש 'הנה זה משיח בא'."

   

     כרצונו הקדוש, הננו מקשרים זאת גם עם החלטה פרטית, בלי נדר, להוסיף בתורה ומצוות, כל אחד לפי אפשרויותיו. וכפי שהורנו דווקא מתוך שמחה וטוב לבב.

   

     הננו מברכים את כבוד קדושתו, ומבקשים את ברכתו הקדושה לנו ולמשפחותינו שיחיו, בכל המצטרך לנו, לכלל ישראל ולכל אחד ואחת מישראל, בבני חיי ומזוני רויחי ובכולהו רויחי בכל הפרטים בגשמיות וברוחניות. ובמיוחד לבני ישראל הנמצאים באה"ק ת"ו, שלא תהי' שום פגיעה ח"ו בשום אופן בשום יהודי ובכל השייך ליהודים, ויעמדו בכל התוקף – יחד עם שלמות התורה ושלמות העם – על שלמות אה"ק ובטחון העם היושבים בה; שתופר עצת אויבנו ולא ימסרו ח"ו אף שעל מארץ הקודש לידי זרים ויתבטלו מלכתחילה כל הדיבורים על כך ח"ו. ותרבה האהבה והאחדות בתוכנו ובין כל חלקי העם, ולא יארעו עוד דברים בלתי רצויים, ובפרט במשפחת אנ"ש והתמימים שיחיו, ועם ישראל ישכון לבטח. והעיקר שתיכף ומיד ממש נראה כבר בעיני בשר את הגאולה האמיתית והשלימה.

   

     דווקא משום שהננו מאמינים ובטוחים בוודאות גמורה בדברי נבואתו הברורים כי כבר מזמן "הגיע זמן גאולתכם" ו"הנה זה משיח בא", והרי הובטחנו כי "לא עיכבן אפילו כהרף עין" הננו מבקשים ומתחננים ודורשים ותובעים שוב ושוב מעומק לבנו ונפשנו: עד מתי, עד מתי, עד מתי?! "רצוננו לראות את מלכנו" בעיני בשר עכשיו ממש עומד וגואל את כולנו, ובונה בית המקדש ומקבץ נדחי ישראל בגאולה האמיתית והשלימה.

   

     כולנו יחד, מתוך אהבת ואחדות ישראל אמיתית, מכריזים וקוראים ברוב שירה וזמרה:

   

  יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

   

  פרסום תגובה חדשה

  test email