סעודת משיח באחרון של פסח

הקראת כתבה
יום ראשון כ׳ ניסן ה׳תשע״ד
הבעל שם טוב תיקן לערוך סעודת משיח ביום האחרון של פסח, והרבי הרש"ב (רבי שלום דובער שניאורסון) אדמו"ר החמישי של חב"ד, הנהיג גם לשתות ארבע כוסות יין בדוגמת ליל הסדר כנגד ארבע לשונות של גאולה: "והוצאתי" "והצלתי" "וגאלתי" "ולקחתי", והרבי מלך המשיח הפך מנהג זה לנחלת כלל ישראל.
העיר

 

מהו המקור ל"סעודת משיח"?

הבעל שם טוב תיקן לערוך סעודת משיח ביום האחרון של פסח, והרבי הרש"ב (רבי שלום דובער שניאורסון) אדמו"ר החמישי של חב"ד, הנהיג גם לשתות ארבע כוסות יין בדוגמת ליל הסדר כנגד ארבע לשונות של גאולה: "והוצאתי" "והצלתי" "וגאלתי" "ולקחתי", והרבי מלך המשיח הפך מנהג זה לנחלת כלל ישראל.

 

הציפיה לביאת המשיח היא אחד משלושה עשר העיקרים של הרמב"ם, והיא יסוד חשוב באמונת עם ישראל. עם ישראל אינו חדל מלהביע את כיסופי נפשו לגאולה האמיתית והשלימה בתפילות בברכת המזון בשבתות ובחגים, בחיי היום יום, ובכל הזדמנות חגיגית. שאז יגיע העולם לתכלית בריאתו, לעולם שכולו טוב, בו יתגלה הקדוש ברוך הוא בכל עצמותו, עם ישראל ישוב לארצו, בית המקדש יהיה בנוי לתלפיות, ומלך המשיח, שאין מעליו אלא ה' אלוקיו, ילמדנו תורתו של משיח שכולה אלוקות, עד שלא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.   

 

למה דוקא ב"אחרון של פסח"?

הבעל שם טוב אומר שבשביעי של פסח מאיר אורו של משיח. ואכן בשביעי של פסח היתה השלימות של יציאת מצרים בנס "קריעת ים סוף", על ידי שמשה היטה את מטהו על ים סוף. הים נקרע לשניים והמים עמדו כחומה משני צדדיו, ועם ישראל הלכו בחרבה בתוך הים. לעתיד לבוא יתרחש נס בקיעת הנהר על ידי שמלך המשיח יניף ידו על הנהר ויבקע אותו ודרכו יעברו יהודי הגולה לארץ ישראל.

 

ומכיון שהיום הראשון של פסח הוא יום שמחתו של משה רבינו, והיום האחרון של פסח הוא יום שמחתו של המלך המשיח, לכן לאחר שציינו את הגאולה ממצרים על ידי משה בתחילת החג ב"ליל הסדר", הרי שלאחר תפילת מנחה של אחרון של פסח לפני השקיעה זהו הזמן הראוי שעם ישראל יתבוננו בענייני משיח וגאולה במחשבה ובדיבור מתוך שמחה ובתוך סעודה באמונה חזקה ש"הנה הנה משיח בא". והלימוד והדיבור בענייני הגאולה יתחברו עם האכילה הגשמית וייהפכו לחלק מדמו ובשרו של הסועד וייהפכו מחויה של אמונה מופשטת לדבר מוחשי.

 

זה הזמן להתחזק בנבואת הרבי

הרבי מלך המשיח הוא נביא הגאולה וכבר הבטיח בנבואה ודאית, שאנו "דור אחרון לגלות וראשון לגאולה", ו"הנה הנה משיח בא". הרבי נתן לנו הוראות מדוייקות איך לקרב את הגאולה, ובעיקר, על ידי לימוד ענייני גאולה ומשיח, והתקשרות לרבי מלך המשיח על ידי לימוד תורתו וקבלת הוראותיו; וסעודת משיח היא הזמן הטוב ביותר להתבוננות בדברים אלה, ולהתחזקות בהתקשרות למלך המשיח. ומובטחים אנו שהציפיה למשיח והאמונה בו ודוקא בסעודה זו יקרבו את הגאולה שתהיה מיד ממש. יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!      

פרסום תגובה חדשה

test email