מבחן עצמי בהלכות טהרת המשפחה

הקראת כתבה
יום שלישי כ״ו סיון ה׳תשע״ד
במסגרת לימוד טהרת המשפחה נותן לנו הרב דב טברדוביץ בסוף ספרו "חוסן ישועות" מבחן עצמי לחזרה ושינון. לפניכם שאלות המבחן ובסופו התשובות.
מאת הרב דב טברדוביץ
סוכריה על מקל
תוכן העניינים

 

 

מבחן עצמי לחזרה ושינון

 

שאלות

1. איזו הרגשה מחייבת את האשה לבדוק עצמה, ובאיזו הרגשה מטמאים אם לא מצאה כלום?

2. ציין באיזה מהמקרים דלקמן טומאתן מן התורה ובאיזה מדרבנן:

א. לידה

ב. בדיקה רפואית שמטמאת

ג. כתם

ד. דם בתולים

3. באיזה בגדים (או מקומות) אין חוששין בהם לכתמים ומדוע?

4. בזמן הטומאה, האם מותר להושיט או לזרוק מאחד לשני לתוך היד או לתוך סל שמחזיק השני או שהשני יקלוט את החפץ במהלך נפילתו?

5. כיצד מותרת ישיבה בסמיכות של בני הזוג בזמן הטומאה כשהם בנסיעה?

6. כיצד מותרת ישיבה בסמיכות של בני הזוג בזמן הטומאה בסעודה משותפת?

7. מתי מותר לשרת בן או בת זוג חולה ומה החילוק ההלכתי בזה מי החולה ומדוע?

8. אשה שנטמאה מכתם ביום א׳ בשבוע וקיבלה מחזור ביום ג׳ בשבוע, מתי היא יכולה להתחיל לספור שבעה נקיים?

9. איזה בדיקות מעכבות מתוך המפורט להלן:

א. הפסק טהרה

ב. מוך דחוק

ג. בדיקה של בוקר וערב בכל שבעת הנקיים (או חלקם)

10. מתי צריכה להיות חפיפה לכתחילה בימי חול וכיצד נוהגים כשאין אפשרות לעשות באופן של "לכתחילה״?

11. מתי מתירים לאכול בשר ביום הטבילה, ומה הדין אם אכלה בשר באיסור ביום הטבילה?

12. מוגלה מפצע האם זה חוצץ בדיעבד ומה יש לעשות לכתחילה?

13. צבע בשיער האם הוא חוצץ בדיעבד ומה יש לעשות לכתחילה?

14. אשה שבעלה אינו בעיר אך יש סיכוי שיבוא מיד, כיצד תנהג אם היה באותו זמן ליל טבילתה?

15. מתי מברכת על הטבילה ומדוע? (פרטי הדיעות בזה)

16. לאיזה וסתות חוששין גם כשלא נקבע וסת, ולאיזה וסתות אין חוששין להם אם לא נקבעו?

17. באיזה מקרה מהמקרים דלהלן חוששין לזמני חששות וסת ובאיזה לא חוששין:

א. בדיקה עם דם

ב. כתם עם דם

ג. לידה

ד. דם בתולים

ה. בדיקה רפואית שמטמאה

ו. אשה שקיבלה מחזור – וסת

18. עברה עונת החשש ולא בדקה, האם צריכה לבדוק? ומה הדין אם בנתיים רחצה בבריכה?

19. מעוברת ומיניקה, באיזה זמן של העיבור וההנקה הן מסולקות דמים ומה החילוק בפועל בין מסולקת דמים לשאינה מסולקת דמים?

20. במה שונה חופת נדה מחופה טהורה במהלך החופה וחדר יחוד ואחר כך עד הטהרה?

 

* מכאן ואילך השאלות הן בשיטה האמריקאית, רק אחת מן התשובות נכונה:

21. אשה ראתה דם בשתן:

א. טהורה

ב. תשאל רב ותיבדק מהצד הרפואי

ג. טמאה

22. אשה מצאה כתם שחור על בגדה, קטן מגריס:

א. טמאה

ב. טהורה

ג. אם נמצא על בגד צבעוני – טהורה, ואם נמצא על בגד לבן – טמאה

23. הרחקות בסעודה, אם האשה שתתה מקצת הכוס:

א. מותר לבעל לשתות הנותר

ב. אם שתתה מים מותר לבעל לשתות הנותר, ואם שתתה שאר משקאות – אסור

ג. אם שתה אדם אחריה או שהעבירה לכוס אחרת – מותר, ואם לאו – אסור

24. משלוח משקה לבן או בת הזוג בזמן הטומאה:

א. אסור לבעל לשלוח, לאשה מותר לשלוח

ב. אסור לשניהם לשלוח האחד לשני

ג. מותר לשניהם לשלוח האחד לשני

25. בדיקת הפסק טהרה בערב שבת:

א. הבדיקה מתבצעת עד צאת הכוכבים

ב. הבדיקה מתבצעת עד שקיעת החמה

ג. לכתחילה תבדוק לפני הדלקת נרות ובדיעבד בודקת עד השקיעה

26. חפיפה בערב שבת:

א. חופפת עד צאת הכוכבים

ב. חופפת עד הדלקת נרות

ג. חופפת עד שקיעת השמש

27. חציצה בטבילה:

א. כל לכלוך הדבוק על בשרה חוצץ גם בדיעבד

ב. לכלוך פחות משיעור גריס אינו חוצץ בדיעבד

ג. לכלוך שאין מקפידים עליו אינו חוצץ בדיעבד

28. אשה שקיבלה וסת בתוך עשרים וארבע חודש אחר הלידה:

א. חוששת ככל הנשים לוסת קבוע ולוסת שאינו קבוע

ב. חוששת רק לוסת קבוע

ג. חוששת לכל הוסתות אך אינה יכולה לקבוע וסת

29. עקירת וסת הפלגה שאינו קבוע:

א. נעקר אם ראתה וסת בזמן אחר

ב. נעקר אם ראתה בהפלגה ארוכה יותר, אך אינו נעקר אם ראתה בהפלגה קצרה יותר

ג. נעקר אם ראתה שלוש פעמים בהפלגות אחרות

30. כלה שסיימה בדיקת שבעה נקיים:

א. אינה צריכה לבדוק עצמה עוד

ב. בודקת עד הביאת מצוה

ג. בודקת עד החתונה

 

תשובות

1. הרגשות המחייבות בדיקה הן: א) הרגשה שנעקר דבר מרחמה; ב) נזדעזע גופה; ג) הרגשת פתיחת המקור. ובאלו אם בדקה ולא מצאה כלום – טמאה [ובדיקה מועלת לטהרה אם מצאה לחלוחית טהורה, אפילו מועטת, תוך שני רגעים מזמן ההרגשה].

ויש הרגשת זרימת לחלוחית בגופה ללא לחץ וכאבים ובזה מקילים ומטהרים בדיעבד אם לא בדקה או אם בדקה ולא מצאה כלום, וכן מקילים בזה [ולא בהרגשות הראשונות], שאם רגילה בכך שיש לה הפרשות טהורות והוחזקה בכך שלש פעמים – אינה צריכה לבדוק עוד בהרגשה זו [אבל בהרגשות הראשונות תמיד היא מחוייבת לבדוק].

2. לידה ובדיקה רפואית שמטמאה – טומאתן מן התורה. כתם ודם בתולים – טומאתן מדרבנן.

3. אין חוששין לכתם הנמצא על בגד או מקום צבעוני כיון שאפשר שזה נראה בגוון טמא בגלל צבע הבגד, וכן אין חוששין אם נמצא על דבר שאינו מקבל טומאה. אחד הביאורים, כותב הר״ן, שכל טומאת כתמים גזרוה מפני שהכתמים טמאים לענין טהרות ותרומות וקדשים, ע״כ גזרו גם טומאה בזה שתיטמא לבעלה, אבל בנמצא בדבר שאינו מקבל טומאה ואינו מטמא טהרות – אין סיבה לגזור בזה טומאת אשה לבעלה.

4. אסור להושיט או לזרוק לשני. וראוי להחמיר, שגם אם זורקים לאוויר לא יקלוט השני במהלך נפילתו.

5. אם אחד אינו מרגיש את גופו של השני, וכן אינו מרגיש שקיעת מקום מושבו בגלל כובד השני – אין איסור אם נזהרים שלא תהיה נגיעת גופם או בגדיהם ביחד, ומתירים [עכ״פ בעת הצורך] אם אדם יושב ביניהם – גם אם מורגשת שקיעת המושב בגלל השני [ובשעת הדחק הגדולה מתירין גם ע״י חפץ גדול ביניהם].

6. בסעודה יש להיזהר כשיושבים בקירוב כנ״ל בתשובה 5. וכן יש לתת היכר ביניהם, גם אם אינם קרובים כל כך, או שיושבים על כסאות נפרדים, עליהם להניח דבר גדול קצת שבולט לעין ביניהם, אם אין רגיל להיות שם בזמן הסעודה [כגון מאכל שאין אוכלין ממנו], או חפץ אפילו אם רגיל להיות על השולחן אם משנים מקומו ומניחים אותו ביניהם.

7. אם האשה חולה – אסור לבעל לשרתה ואף צריך לשכור בכסף אשה שתשרתנה. אבל אם הבעל חולה ותשוש כל כך שאינו שייך לתשמיש, יכולה האשה לשרתו ואין צריך לשכור גבר שישרתו. והטעם, כי אם האשה חולה אפשר שתתפייס לתשמיש, אבל אם האיש חולה אין לו כוח לתשמיש.

ובשעת צורך דחוף יכול הבעל לשרת לאשה חולה וכ״ש בזמן חשש סכנה אם אין שם אחר או שהוא בקי יותר, ומ״מ ישתדלו שלא ליגע באופן ישיר בבן או בת הזוג.

8. ביום חמישי בשבוע יכולה להפסיק, כיון שכבר טמאה חמישה ימים [ואין חשש מצד פליטת ש׳׳ז].

9. הפסק טהרה ובדיקה אחת ביום א, ואחת ביום ז׳ מעכבים [ובשעת הדחק גדולה יש לשאול רב אם חסרה אחת משתי בדיקות אלו].

10. כשטובלת בימי חול הרי לכתחילה תתחיל ביום סמוך לערב ותסיים בלילה ותטבול [ואם הולכת לבית הטבילה אחר החפיפה, ראוי שתשטוף שם שוב], וכמובן חייבת לעיין ולבדוק שהיא נקיה. בשעת הדחק יכולה לעשות הכל ביום [ותשטוף מעט כל גופה לפני טבילתה] או הכל בלילה. ותקציב לכך שעה שלמה [60 דקות לפחות], שגם אם תסיים קודם לא תטבול עד שתחלוף שעה, כדי שלא תמהר.

וו. מתירין לאכול בשר בסעודת מצוה, כגון בברית מילה ובשבת וירט [ויש מתירין אם זה מורגש לרבים ומתביישת בזה]. ומכל מקום, גם אם אכלה באיסור, מנקה שיניה וטובלת.

12. מוגלה חוץ לפצע – חוצצת אם נתייבשה. ואם היא לחה – תשאל רב. ובמקום הפצע תסיר מה שניתן להסיר בקלות, ואם לא ניתן להסיר – יש לרככם.

13. צבע שאינו ממשי – אינו חוצץ. וצבע ממשי, אם הוא נאה – אינו חוצץ, ואם כבר אינו נאה – חוצץ. ואם רוב שערות ראשה [או קיבוץ שיער אחר] צבועות בצבע ממשי – תשאל רב.

14. אם יש סיכוי שבעלה יבוא – תטבול ותשים דבר מה לשמירה, כגון סכין תחת הכר או שתשכב יחד עם אשה נוספת.

15. לדעת הב״י מברכת קודם טבילתה כמו בכל המצוות שמברמן עובר לעשייתן. ולדעת הרמ״א מברכת אחר הטבילה, מפני שיש טבילת גרות שמברכים אח״כ, כי קודם א״א לומר ״אשר קדשנו במצוותיו וציוונו״. ולדעת רמ״א טובלת עוד פעם. ונהגו לטבול שלש פעמים ויש נוהגות לטבול מספר פעמים גדול יותר.

16. עונה בינונית ועונת החודש ועונת הפלגה חוששת גם כשלא נקבע, ואילו וסת הדילוג והסירוג אינה חוששת עד שתקבע.

17. אשה שקיבלה וסת וכן בבדיקה עם דם חוששת לוסת, ובשאר המקרים אינה חוששת לוסת.

18. בוסת שאינו קבוע – אם עברה עונתה ולא בדקה א״צ לבדוק [ומ״מ רצוי לבדוק בימים הסמוכים לוסת לפני תשמיש]. בוסת קבוע ובעונה בינונית צריכה לבדוק, וגם אם רחצה בנתיים – תבדוק ומותרת.

19. מעוברת אחר שהשלימה שלשה חודשים – 90 יום להריון – היא מסולקת דמים, וכן מניקה עשרים וארבע חודש אחר הלידה – גם אם אינה מניקה.

והיוצא מדין זה:

א) אינה חוששת לוסת שהיה לה קודם שהייתה מסולקת דמים.

ב) בזמן שהיא מסולקת דמים אינה יכולה לקבוע וסת וחוששת כוסת שאינו קבוע. ולכן גם אם ראתה בזמנים אלו בשלש פעמים שוים – חוששת לעונה בינונית, לוסת החודש ולוסת ההפלגה, והוסת [הקבוע] נעקר בפעם אחת.

ג) אינה צריכה בדיקה לפני ואחר תשמיש גם להדיעות שמצריכים בדר״כ בדיקות כאלו, וכן אם היא לא בדקה ג׳ בדיקות אחר הנישואין [לברר שאינה רואה מחמת תשמיש] והיא כבר מסולקת דמים – אינה בודקת [כל זמן שהיא מסולקת דמים].

ד) וכן אם הייתה לה הרגשה גמורה שנפתח מקורה ובדקה ולא מצאה כלום – טהורה כל זמן שהיא מסולקת דמים.

20. בחופת נדה: א) בשעת נתינת הטבעת משתדל לא ליגע בבשרה. ב) אין החתן מוסר ליד הכלה את הכתובה. ג) אסורים ביחוד עד שתטהר. ד) רצוי להעמיד עדי יחוד אחר שתטהר.

21. ב.

22. ג.

23. ג.

24. א.

25. ג.

26. ב.

27. ג.

28. ג.

29. ב.

30.ב.

 

פרסום תגובה חדשה

test email