כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

הקראת כתבה
יום רביעי כ״ח סיון ה׳תשע״ד
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר: "ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר". מפסוק זה למדים שעם ישראל כולו ללא יוצא מן הכלל יזכה לחיי העולם הבא, בזכות עשיית המצוות המעשיות, כי על ידי המצוות המעשיות משלימים את הכוונה העליונה בבריאת העולם, דבר שיתגלה בזמן התחיה.
מאת כ"ק הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו
דשא

 

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר: "ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר". מפסוק זה שאומרים לפני קריאת פרקי אבות למדים שעם ישראל כולו ללא יוצא מן הכלל יזכה לחיי העולם הבא בזכות עשיית המצוות המעשיות, כי על ידי המצוות המעשיות משלימים את הכוונה העליונה בבריאת העולם, דבר שיתגלה בזמן התחיה

 

וכמו שאומר הרבי ב"ביאורים לפרקי אבות", בתחילתו:

 

עולם הבא הוא עולם התחיה[1] נשמות בגופים, ואילו גן עדן הוא עולם הנשמות. וזהו[2] ״כל ישראל יש להם הלק לעולם הבא" דייקא: השכר בעולם הבא הוא בשוה בכל ישראל, בי שכר זה הוא על קיום המצות הנעשים עם ועל ידי הגוף דוקא (שלכן מקבלת הנשמה שכר זה בהיותה יחד עם הגוף), ועיקר קיום המצות הוא ענין של עשיה, דבר שהוא בידו של כל אדם. וכל יהודי אמנם מקיים מצות בפועל, ועד שאפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון[3].

השכר בגן עדן, מאידך, אינו בשוה בכל ישראל (ועד שישנם כאלו שאינם זוכים לה כלל). כי שכר זה הוא (בעיקר) על לימוד התורה[4], הקשורה בעיקר עם הנשמה (עם כה השכל שלה), ובהשגת התורה הרי קיימים הבדלים גדולים בין אדם לחבירו.

אך לכאורה יש להקשות על זה: כיצד אפשר לומר שגן עדן הוא שכר על אופן עבודה נעלית (השגת התורה) שאינה יכולה להיות בשוה בכל ישראל, ועולם הבא הוא שכר על עבודה ״פשוטה״ יותר (קיום המצות), שלכן ישנה אצל כל אחד ואחד – והרי עיקר תשלום השכר הוא בזמן (שאהרי) תחיית המתים, שמזה מובן ששכר זה נעלה מהשכר דגן עדן?

הביאור בזה: הטעם החיצוני לכך שכל ישראל משתווים בענין העשיה הוא להיותה נמוכה מכל הכחות, כי אינה דורשת לא רגש הלב ולא הבנה והשגה שבמוח. אבל טעם הפנימי שבזה הוא מצד מעלת העשיה: על ידי מעשה המצות דוקא, המלובשים בדברים גשמיים, נשלמת הכוונה העליונה של ״דירה בתחתונים״. ומאחר שכל ישראל הם ״נצר מטעי״ ו״מעשה ידי״ של הקב״ה, לכן ״מרגיש״ כל אחד מישראל בכוונה זו והוא מבצעה בפועל. ב״גילויים״ אמנם מחולקים הם איש מרעהו (ועד שיתכן שיש אדם שאינו ״כלי״ להם); אבל בשייכות לכוונת העצמות, ה״נרגש״ בעצמיותו של האדם – כל ישראל שוים.

ומטעם זה יהי׳ תשלום השכר בעולם הבא לנשמות בגופים דוקא, כי הכוונה של ״דירה בתחתונים״ מתבטא גם בזה שבחירת הקב״ה בישראל הוא לא רק בנשמתם, אלא גם בגופם; ומשום זה, כשתושלם העבודה דבירור וזיכוך העולם והעולם ייעשה ל״דירה״ לו יתברך, יהיה בגילוי גם בישראל איך שבחירת הקב״ה בהם הוא (גם) בגופם, שלכן יהיו החיים נצחיים דעולם הבא (גם) בגוף.

 

 

הערות[1] רע״ב.

[2] ראה תו״א יתרו עג, ב. ד״ה פי ישאלך עטר״ת וה׳ש״ת פ״א. ובארוכה.

[3] חגיגה בסופה.

[4] להעיר אשר בג״ע ישנו לימוד התורה (תניא פמ״א (נח, סע״א) מגמרא וזוהר) ואין שם קיום מצות.

 

פרסום תגובה חדשה

test email