חובתנו להפיץ שבע מצוות בני נח

הקראת כתבה
יום ראשון א׳ תמוז ה׳תשע״ד
על פי תורתנו הקדושה על אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח אותן ציוה הקדוש ברוך הוא בתורה על ידי משה רבינו, ולכן חובתו וזכותו של כל יהודי לכוף כל באי עולם לקיים שבע מצוות אלה.
האיש, ידיים, הרים

 

הרבי מסביר שאנו נמצאים באחרית הימים סוף זמן הגלות, ומתקרבים לקיום היעוד ״אז אהפוך אל עמים שפה ברורה גו׳ לעבדו שכם אחד״, שאז יהיה ה' למלך על כל הארץ, ״והיתה לה׳ המלוכה״. לכן זוהי ההזדמנות והחובה לעסוק בבירור אומות העולם. כל יהודי הוא שליחו של משה רבינו ״לכוף״ את הגויים לשמור מצוות המוטלות עליהם בדרכי נועם ודרכי שלום.

 

ואכן על פי תורתנו הקדושה על אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח אותן ציוה הקדוש ברוך הוא בתורה על ידי משה רבינו, ולכן חובתו וזכותו של כל יהודי לכוף כל באי עולם לקיים שבע מצוות אלה.

 

דבר זה יכול להיעשות בקלות על ידי מי שבלאו הכי בא בקשרים עם אומות העולם בענייני מסחר וכד', שיכול להסביר לגויים על התורה שניתנה לעשות שלום בעולם, שלכן על הגויים ללמוד שבע מצות בני נח כולל כל ההלכות הנלוות להן ולקיימן.

 

כאשר נגשים לגוי ומסבירים לו בנועם, שבורא עולם רוצה בטובתו האישית, ולכן שולח יהודי שיש בו ניצוץ ממשה רבינו למסור את הציווי שצוה למשה רבינו במתן תורה. כאשר מסבירים לו שאז במעמד הר סיני עם נתינת התורה לעם ישראל, ציוה הקדוש ברוך הוא על עם ישראל לקיים תרי"ג מצוות, ועל אומות העולם שבע מצוות, ודבר זה חשוב ביותר כי הוא נוגע לישוב העולם, ללא כל ספק הגוי ישתכנע.

 

גוי יכול לסרב לסייע ליהודים בדברים כמו משלוח נשק וכד', אולם כאשר משכנעים אותו בדרכי נועם לקיים שבע מצוות בני נח, הוא בודאי יקבל את זה. במיוחד שאת חלק משבע מצוות בני נח הוא מכיר מתוך חוקי המדינה, שהרי חוקי מדינה מחייבים איסור גזל ושפיכות דמים, וגם קבלת מלכות בורא עולם השוללת עבודה זרה, שהרי אלו עניינים המתקבלים בשכל האנושי.

 

ובטוח שהגוי יתייחס בכבוד והערצה ליהודי המתעניין בו ודורש שלומו וטובתו, ואפשר שגם על ידי זה יסייע ליהודי בעניניו הגשמיים. ובכל אופן העיקר שהגוי יקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא.

 

אם כן, מובטחים אנו שעל ידי שנפיץ שבע מצוות בני נח, העולם כולו יגיע למצב של שלום ומנוחה – ״לשבת יצרה״, וגם אנו נזכה לקיום היעוד של ״מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך״ מיד ממש, עוד קודם הגאולה, וזה יקרב ויחיש את הגאולה האמיתית והשלימה ש״אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה׳ לעבדו שכם אחד״. 

 

(על פי שיחת הרבי לפרשת יתרו ה׳תשד״מ)

פרסום תגובה חדשה

test email