הקפות בחופה

הקראת כתבה
יום שני ו׳ אלול ה׳תשע״ד
יש הנוהגים שתחת החופה, לפני הקידושין, הכלה והשושבינין, סובבים ומקיפים את החתן שבע פעמים. מהי משמעות הדבר על פי תורת הקבלה והחסידות?
מאת הרב יוסף קרסיק
טיפות

 

 

מקיף וסובב שמעל הטבע

הקפות בחופה

א. יש הנוהגים שתחת החופה, לפני הקידושין, הכלה והשושבינין, סובבים ומקיפים את החתן שבע פעמים[1].

משמעות הדבר על פי תורת הקבלה והחסידות[2]:

קיימות שתי דרגות אלוקיות:

1) "סובב כל עלמין" – דרגה אלוקית גבוהה ביותר שהיא באין ערוך לגמרי מהעולם, והיא אינה מתלבשת בעולם אלא מקיפה וסובבת אותו.

2) "ממלא כל עלמין" – היא דרגה אלוקית יותר נמוכה, החודרת, מתלבשת (ממלאת) ומחיה את העולם.

בחתונה יהודית נמשכת הדרגה האלוקית העליונה של סובב כל עלמין[3], וזה הקשר והרמז בסיבוב שתחת החופה[4].

 

שבעה סיבובים

ב. כאמור המנהג הוא לסובב תחת החופה שבעה סיבובים, ויש משמעות מיוחדת גם למספר הסיבובים:

מבואר בספרים[5] שמספר שבע הוא השלימות של העולם, שלימות הטבע [כפי שזה מתבטא בכך שימות השנה מחולקים לשבועות של שבעה ימים. וכן חגי ישראל נמשכים שבעה ימים (סוכות. פסח ושבע ימי תשלומים לחג השבועות) ועוד].

וכיוון שבחופה ממשיכים דרגה אלוקית שמעל העולם לכן מקיפים תחת החופה שבע פעמים ללמדנו שהכוח הטמון בחופה הוא נעלה מהעולם – הוא מקיף ומסובב את השלימות של העולם, מסובב מעל השבע.

 

 

הערות[1] קיצור שולחן ערוך סימן קמז, סעיף ה. ויש שנהגו לסובב רק שלוש פעמים, רמז לשלוש פעמים הנאמר בתורה "כי יקח איש אשה" (דברים פרק כב, פסוק יג. פרק כד, פסוק א ופסוק ה). עיין ב"נשואין כהלכתן", עמוד שעד.

[2] ביאור דרגת סובב כל עלמין עיין לעיל בעמוד 77, בביאור צורת החופה.

[3] ראה לעיל בפרק ה'מבוא לחתונה', ולקמן בשער מצוות פרו ורבו.

[4] הסיבה שהכלה מסבבת את החתן ולא להיפך, התפרשה בחסידות בשתי אופנים:

א) המסובב מתבטל אל המסובב, והוא עניין ביטול המקבל אל המשפיע, הגוף אל הנשמה, הכלה (המכונה גוף) אל האיש (המכונה נשמה) ["תורת חיים", לאדמו"ר האמצעי, פרשת וישב פרק טז. התוועדויות תש"נ, חלק ד, עמוד 174],

ב) להיפך – הסיבוב מורה שהמסובב בטל אל המסובב, מצד העליונות של האשה היא מסובבת את האיש, כפי שזה יתגלה לעתיד לבוא ש"נקבה תסובב גבר" (ירמיה לא, כב). [ראה אגרות קודש, כ"ק אדמו"ר, חלק כא, עמוד קלב].

[5] שאלות ותשובות הרשב"א, חלק א, סעיף ט. כלי יקר תחילת פרשת שמיני. קונטרס נר מצוה למהר"ל בענין שמונה ימים של חנוכה.

 

 

פרסום תגובה חדשה

test email