אליהו הנביא

הקראת כתבה
יום שלישי כ״ד כסלו ה׳תשע״ה
מיהו אליהו הנביא שעלה בסערה השמיימה, אותו אנו מזכירים בכל מוצאי שבת, ובכל ברית מילה ואף בליל הסדר הוא ממלא את נוכחותו, ולא עוד אלא שבא להציל את מי שראוי להצלה בשליחות של מעלה?
מאת הרב ישבעם סגל
סבא עם זקן

 

 

מיהו אליהו הנביא ומה הקשר שלו לפינחס?

אליהו הנביא הנקרא גם התשבי והגלעדי – על שם מקומו – היה תלמיד ומקבל מאחיה השלוני.

אמרו חז"ל: "פנחס זה אליהו"[1], והיינו לומר שאליהו היה גלגול מנשמת פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, ולכן היו לשניהם כמה קווי אופי דומים, ולדוגמא, פנחס קנא לה׳ אלקיו, ואליהו אמר "קנא קנאתי לה׳"[2].

ליתר דיוק, עפ"י הזהר[3] שבתחילה היה זה אליהו בעולם העליון, שלא היה ילוד אשה והיה בגדר מלאך, ואחר כך נולד פנחס שהיה גלגולו, ויותר מאוחר נולד שוב אליהו, שהיה גלגולו של פנחס.

המשמעות המעשית של הקשר בין פנחס ואליהו היא שהשלום והאחדות בישראל תביא את הגאולה השלימה, כי ענינו של פנחס הוא השלום, שנאמר: "הנני נותן לו את בריתי שלום"[4], ואליהו הוא מבשר הגאולה, שנאמר: "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה׳ הגדול והנורא"[5], ופנחס(שלום) זה אליהו(גאולה).

 

מה הסיבה שאליהו נוכח בכל ברית מילה?

זו גם הסיבה שהקב"ה קבע לאליהו הנביא להיות נוכח בכל ברית מילה (מלאך הברית), כי מאחר שאליהו קנא לה׳, ויכול להשתלשל מזה תנועה של היפך אהבת ישראל ח"ו, לכן אמר ה׳ "הנני נותן לו את בריתי שלום" שיהא נוכח בכל ברית מילה ויראה את מעלתם של ישראל.

אליהו הנביא אחד משמונה נסיכי אדם

אליהו היה משמונת הצדיקים הקרויים "נסיכי אדם", עפ"י הנאמר: "אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בארמנותינו והקמונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם"[6], שענינם להשפיע לישראל בדרך מקיף, (בניגוד ל"רועים" – אלו הצדיקים המשפיעים בפנימיות) להיות שרש הנסיכים מעולם עליון יותר מנשמות הרועים, אעפ"י שהוא רק מחיצוניות העליון.

גופו של אליהו הנביא נזדכך בתכלית

אעפ"י שנשמתו היתה מעולם האצילות, ולכן גופו נזדכך בתכלית כגוף מלאך, מכל מקום היתה נשמתו משם ב"ן (אליהו בגימטריא ב"ן), דהיינו מספירת מלכות דאצילות שהיא שייכת לעולמות בי"ע, ולכן היה בעיבור קודם שנולד – י"ב חודש, משום שגם ברוחניות כשנמשכה נשמתו מבחינת זעיר אנפין אל בחינת נוקבא (מלכות), התעכבה שם יותר מהרגיל.

לפיכך, היתה עיקר עבודתו בבחינת ביטול היש שענינו זיכוך הגוף, יותר מאשר גילוי אור הנשמה – ביטול במציאות, ואכן זיכך את גופו כגוף המלאך שעלה בסערה השמימה ולא נזקק לקבורה.

גם דבר זה – זיכוך גופו הגשמי של אליהו – מהוה סיבה להיותו מבשר הגאולה, שענינה "וראו כל כשר יחדיו כי פי ה׳ דיבר"[7].

 

תפקידיו של אליהו הנביא

א) להיות נוכח בכל ברית מילה (מלאך הברית).

ב) לבוא לבתי ישראל בליל הסדר, וגם זה קשור עם ברית המילה, כי קרבן פסח תלוי בהסרת הערלה (כל ערל לא יאכל גו׳[8]).

וביחוד שבלילה זה מלו ישראל עצמם במצרים.

ג) להציל את הראוי לזה בשליחות של מעלה, כמסופר אודות רב המנונא סבא.

ד) להעביר ולמסור שליחויות לרבנן.

ה) לקרב את הלבבות ולבשר את בשורת הגאולה, והיינו להכין את העם לגאולה ע"י קירובם ליהדות והחזרתם בתשובה וע"י התעוררות וצפיה לגאולה, שנאמר: "הנה אנכי שולח גו׳ והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"[9].

כאמור היה אליהו הנביא תלמידו של אחיה השילוני, וכמ"ש הרמב"ם בהקדמה לספר הי"ד שאליהו קיבל מאחיה השילוני ובית דינו.

כמו כן גם מורנו הבעש"ט היה תלמידו של אחיה השילוני, כמוזכר בספר תולדות יעקב יוסף ועוד.

השייכות של אליהו לבעש"ט, ושניהם לאחיה השילוני, כי שניהם עסקו באהבת ישראל כהכנה לגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו.

ומפני שאחיה ניבא על פירוד בישראל וחלוקתם לשתי ממלכות וכו', והפירוד הזה גרם לעשית העגלים והגלות וכו', אשר כל זה יתוקן בביאת המשיח, ויקויים בם "ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. ולא יטמאו עוד בגלוליהם גו׳ וטהרתי אותם גו׳ ועבדי דוד מלך עליהם"[10],

לכן גם אליהו הנביא וגם מורנו הבעש"ט, שהיו תלמידיו של אחיה השילוני, עסקו בהבאת שלום ואחדות בישראל, והכנת העם לקראת הגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו.

 

מקורות לעיון:

תו"א לד.ג', מט.ג׳, צט.ג׳, סה"ט תרס"ו ד׳׳ה החודש הזה בהתחלה, לקו"ש ח"ב 515, 512, 598, 610, 609, לקוטי טעמים להגדה של פסח לעניו כוסו של אלי׳.

 

 

הערות

 


[1] שהש"ר ב. ילקוט ריש פנחס. פדר"א טז'. וראה רש"י ב"מ קיד ע"ב.

[2] מלכים א יט. י'.

[3] ראה זח"א מו, ב.

[4] במדבר כה.יב'.

[5] מלאכי ג.כג'.

[6] מיכה ה.ד'.

[7] ישעיהו מ. ה'.

[8] שמות יב. מח'

[9] מלאכי ג. כד'.

[10] יחזקאל לז. כב'-כד'.

 

 

פרסום תגובה חדשה

test email