סוד מעלת האשה

הקראת כתבה
יום שישי י״ז שבט ה׳תשע״ה
ההתייחסות אל האשה היא דואלית, ויש בה סתירות. מחד, לחיוב – יש המדגישים את מעלתה, ומאידך, לשלילה – יש המדגישים את נחיתותה. אם כן, מהי ההתייחסות האמיתית לאשה? מהו, אם כן, סוד מעלת האשה?
מאת ברכה טברדוביץ
אנשים עם ידיים מורמות

ההתייחסות לאשה היא דואלית

בעיון שטחי במקורות נראה לכאורה, שההתייחסות אל האשה היא דואלית, ויש בה סתירות. מחד, לחיוב – יש המדגישים את מעלתה, ומאידך, לשלילה – יש המדגישים את נחיתותה. אם כן, מהי ההתייחסות האמיתית לאשה?

סתירה מעין זו אנו מוצאים בתחומים שונים, כדלהלן:

לגבי מהותה: מחד: "מצא אשה מצא טוב״[1], ומאידך: "מוצא אני מר ממוות את האשה"[2]

לגבי כבוד האשה בתורה: מחד: "כי שמעת לקול אשתך… בזיעת אפך…" לכאורה, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון: אל לך לשמוע לקול האשה!"[3].

ומאידך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ״כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה״[4]. כי גדולה היא ממך בנביאות[5].

לגבי אחריות האשה: מחד: "ועמדו שני האנשים לפני ה'״[6] – אנשים ולא נשים, כי נשים פסולות לעדות.

ומאידך: "וספרה לה שבעת ימים״[7] – מכאן למדו שאשה נאמנת באיסורים.

מדובר כאן בנאמנות בדינים חמורים שענשם כרת!

לגבי מעמדה בחברה: מחד: "כל כבודה בת מלך פנימה"[8] – מהותה, תפקידה וכבודה של האשה מצויים בתוך הבית פנימה.

ומאידך: "עליה לעמוד בשורה הראשונה להפצת המעיינות חוצה"[9].

לגבי השפעתה על הזהות: מחד: "למשפחותם לבית אבותם״[10] – הייחוס של השבטים מתייחס אל האב. הוא הנותן את ירושת הכהונה והלוויה.

ומאידך: "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה״…[11] היא ורק היא הנותנת את כח ההמשך לקיום עם ישראל.

לגבי מהותה על פי פנימיות התורה: מחד: נשים הן ממידת המלכות – המידה השביעית, הנחותה. שנאמר: "אשה יראת ה׳ היא תתהלל"[12], יראה נובעת מיראת המלכות.

ומאידך: נשים הן בבחינת כתר העליון שלמעלה מן הספירות, למעלה מהשתלשלות ולמעלה מן המידות. שנאמר: "אשת חיל עטרת בעלה"[13].

לגבי תפקידה לקראת הגאולה: מחד: תפקידה בעולם מוגבל, עשייתה בשינוי ועיצוב העולם לקראת עשייתו דירה לו יתברך, מצומצמת כמספר המצוות המוטלות עליה.

ומאידך: "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותן נגאל״[14].

הגאולה – מטרת הבריאה, תקוות האנושות, ציפייתו של עם ישראל. כיסופיו ומאווייו – תבוא דוקא

בזכותה של האשה.

הכל תלוי באשה

מהו, אם כן, מעמד האשה, תפקידיה, מצוותיה וכוחותיה הן לאור ההלכה והן לאור "יינה של תורה״ – תורת החסידות?

ואמנם על פי המקורות נראה לפעמים שמעלת האשה היא גבוהה ונעלית ופעמים שהיא נחותה. ואמנם סוד מעלת האשה הוא דבר גנוז ונעלם, הכל תלוי באשה! על האשה לגלות מהי מעלת האשה, היכן גנוזים כוחותיה, ומה תפקידה בעולם. הרשות בידה לבחור אם להוציא מן הכח אל הפועל את כל הכוחות הגנוזים בה או להישאר סבילה מבלי לפעול.

לכן ראוי שכל אשה תכיר במעלתה הגבוהה ומעמדה האמיתי ומתוך לימוד על נשים גדולות בישראל – נביאות, מנהיגות, שופטות, ואפילו סתם נשים פשוטות בנות חיל, שזכו להיות מודל לחיקוי לדורן ולדורות הבאים, תלמד להגשים את עצמה ובמיוחד בדורנו – "דור הגאולה״.

אז הבה נעמיק במעמדה ובתפקידיה של האשה ונתבונן בנשות דור ודור בנות החיל, וכך נגלה את "סוד מעלת האשה" נוציא אותה מן הכח אל הפועל ונעצים אותה.

מקורות

 


[1] משלי י"ח, כ"א.

[2] קהלת ז', כ"ו.

[3] בראשית ג', י"ז.

[4] בראשית כ"א, י"ב.

[5] רש"י שם.

[6] דברים י"ט, י"ז.

[7] ויקרא ט"ו, כ"ח.

[8] תהילים מ"ה, י"ד.

[9] "היום יום" כ"א שבט.

[10] במדבר א', ב׳.

[11] רמב׳׳ם הלכות איסורי ביאה ט"ו, ג-ד.

[12] מאמר ד"ה "לכה דודי" תרפ"ט.

[13] משלי ל"א, י.

[14] קונטרס "בך יברך ישראל" – כ"ב שבט תשנ"ב – ע"פ סוטה י"א, ב׳ ועוד. וילקוט שמעוני רות רמז תר"ו.

 

פרסום תגובה חדשה

test email