פרשת קורח – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום שישי י״ב אייר ה׳תשע״ו
עניינה העיקרי של פרשת קורח הוא מרד קורח בן דודו של משה ועדתו במשה ואהרון, בטענה שחלוקת התפקידים בכהונה ובמשכן של משה אינה צודקת.
הכוכב בעל שש הקצות

 

א. קורח בן דודו של משה דתן ואבירם ואון בן פלת ועוד 250 נשיאי עדה שהצטרפו אליהם מתקהלים על משה ואהרון ומערערים על חלוקת התפקידים בכהונה ובמשכן (ט"ז, א'-י"א).

 

ב. משה שולח לקרוא לדתן ואבירם, שהצטרפו לקורח, לבוא אליו והם מסרבים (שם, י"ב-ט"ו).

 

ג. 250 לויים עדת קורח המתקהלים נגד משה התכוננו להקטיר קטרת לפני ה' (שם, ט"ז-כ"ב).

 

ד. בני ישראל התרחקו מן המורדים, ואז פתחה האדמה את פיה ובלעה את קרח, דתן ואבירם ובני משפחותים. ואש יצאה ושרפה את הלויים מקטירי הקטרת (שם, כ"ג-ל"ה).

 

ה. מנחושת המחתות של מקריבי הקטרת עשו צפוי למזבח – אות אזהרה לדורות שלא לחלוק על הכהונה כקורח ועדתו (י"ז, א'-ה').

 

ו. בני ישראל מתלוננים על משה ואהרון בגין מות קורח ועדתו, דבר שגורם למגפה בעם. אהרן מקטיר קטורת העוצרת את המגפה (שם, ו'-ט"ו).

 

ז. נשיאי העדה נצטוו לקחת מטה בצרוף מטהו של אהרן ולשים באהל מועד: מטה אהרן פרח "ויצץ ציץ ויגמל שקדים" – לאות שהוא הוא הראוי לכהונה הגדולה (שם, ט"ז-כ"ד).

 

ח. את מטה אהרן שמו למשמרת לפני הארון "אות לבני מרי"… (שם, כ"ה-כ"ז).

 

ט. חלוקת התפקידים של הכהנים והלויים (י"ח, א'-ז').

 

י. מתנות כהונה ולויה וסיווגן לפי הדרגות של קדושתן:

1) רשימה חלקית מתוך כ"ד מתנות כהונה (שם, ח'־כ').

2) הלויים מקבלים מעשר מישראל במקום נחלה בארץ (כ"א-כ"ד).

3) חובת הלויים להפריש לכהנים תרומת מעשר מן המעשר שהם מקבלים (שם, כ"ה־ל"ב).

פרסום תגובה חדשה

test email