פרשת חוקת – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום ראשון י״ד אייר ה׳תשע״ו
פרשת חוקת עוסקת בנושאים: פרה אדומה, מות מרים, מי מריבה, מות אהרון, מלחמת סיחון ועוג ועוד.
טבע

 

א. דיני פרה אדומה ודיני טומאה וטהרה הקשורים בהם (י"ט, א'-כ"ב).

 

ב. מות מרים ותלונות העם על מחסור במים (כ', א'־ו).

 

ג. נס הוצאת המים מן הסלע (כ', ז'־י"א).

 

ד. מי מריבה ובעקבותיה הגזרה על משה ואהרן שלא יכנסו לארץ (שם, י"ב-י"ג).

 

ה. משה שולח מלאכים לאדום כדי לבקש רשות לעבור בארצו (שם, י"ד-י"ז).

 

ו. מלך אדום מסרב לתת לישראל מעבר בארצו (שם, י"ח).

 

ז. הנסיון לשכנע את מלך אדום (שם, י"ט).

 

ח. המיאון המוחלט של מלך אדום נתון ישראל עבור בגבולו (שם, כ'-כ"א).

 

ט. מות אהרן וחילוף המשמרות מאהרון לאלעזר בנו (שם, כ"ב-כ"ט).

 

י. הניצחון במלחמה עם מלך ערד (כ"א, א'-ג').

 

יא. נס נחש הנחושת בעקבות תלונות בני ישראל ועונשם (שם, ד'־ט').

 

יב. המסע בגבול מואב (שם, י' –ט"ז).

 

יג. שירת הבאר – שבח והודיה לה' על המים שמצאו (שם, י"ז-כ').

 

יד. המלחמה בסיחון (שם, כ"א- כ"ו).

 

ט"ו. דבר המושלים – ממשלי משלים, המשוררים – בלעם וכיוצא בו (שם, כ"ז-ל').

 

ט"ז. כיבוש יעזר ובנותיה (שם, ל"א-ל"ב).

 

י"ז. המלחמה בעוג (שם, ל"ג-ל"ה).

 

י"ח. המשך מסע בני ישראל במדבר (כ"ב- א').

פרסום תגובה חדשה

test email