נבואה גלויה ממש של הרבי הרש"ב – התוועדות ש"פ חיי שרה התשמ"ה

יום חמישי כ׳ מרחשון ה׳תשע״ב
כ' מרחשוון הוא יום ההולדת של הרבי הרש"ב אדמו"ר החמישי של חב"ד, הרמב"ם של תורת החסידות. בהתוועדות כ"ב מרחשוון ה'תשמ"ה מדבר הרבי מה"מ על נבואתו של הרבי הרש"ב המתקיימת בדורנו.
נרות

 

…ומה שישנם כאלו שלועגים לזה כו' – הרי אדרבא, עובדה זו גופא מוכיחה שאכן נמצאים כבר בדור האחרון של הגלות, הדור שיזכה לגאולה – בהתאם לדברי בעל היום הולדת בשיחתו הידועה אודות "מלחמת בית דוד".

ובהקדמה – שבענין זה רואים דבר נפלא, שאין שמים לב אודותיו. שלפני למעלה משמונים שנה חזה בעל יום ההולדת ברוח קודשו את המעמד והמצב דימינו אלו – נבואה גלויה ממש:

 

בשיחה הנ"ל מבאר בעל יום ההולדת שלפני הגאולה יהיו שתי דרגות – דורות – של מחרפים: דרגה ראשונה (דור הראשון) – "אשר חרפו אויביך ה'", אלו שמנגדים להקב"ה, לתורתו ומצוותיו, ודרגה שנייה (דור השני) – "אשר חרפו עקבות משיחך", יהודים שבכלל הם "מאמינים בה' ובתורתו", ועד שיש ביניהם "פיינע בני תורה" [=בני תורה טובים], ואף על פי כן חלשים הם באמונת הגאולה, ועד כדי כך ש"חרפו עקבות משיחך", היינו, שמחרפים ומלעיגים מעניין זה!

 

והרי זה פלא גדול ביותר:

 

מי היה יכול לתאר לעצמו לפני שמונים שנה שתקום "ברייה משונה" כזו: יהודי ש"מאמין בה' ובתורתו", ואף על פי כן לועג ומחרף "עקבות משיחך!"…

 

ויתירה מזו: בשיחה הנ"ל מוסיף, שמלבד עצם העניין ד"אשר חרפו עקבות משיחך", מבארים הם את הדבר בטעמים של "יראת שמים" – האמת היא שזהו המשך ותוצאה מהדור ד"אשר חירפו עקבות משיחך", אבל הם מלבישים זאת באיצטלא של "יראת שמים".

 

ודבר זה הוא הפלא ופלא: האמונה בביאת המשיח היא אחד מיסודי הדת, י"ג עיקרי האמונה, וידוע פסק דין הרמב"ם ש"כל מי שאינו מאמין בו (במלך המשיח) או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו", ואף על פי כן בא יהודי שמאמין בה' ובתורתו, לועג ומחרף "עקבות משיחך", ולא עוד אלא שמלביש זאת באיצטלא של "יראת שמים".

 

אמנם, בימינו אלו – קם הדבר והיה לעובדה מציאותית:

 

ישנם יהודים שומרי תורה ומצוות "אשר חרפו עקבות משיחך": כאשר יהודי אומר שנמצאים אנו בזמן ד"עקבות משיחך", "הנה זה עומד אחר כתלנו" – אינם יכולים לסבול זאת, ועד שהם מחרפים ולועגים מזה! ולא עוד אלא שמחנכים ילדי ישראל ברוח זו – לחרף "עקבות משיחך", רחמנא ליצלן!

 

וכאשר שואלים אותם, היתכן? הרי האמונה בביאת המשיח היא מעיקרי הדת! – יש להם תשובה מן המוכן: בוודאי מאמינים הם בביאת המשיח [איך ייתכן אחרת, הם הרי יהודים דתיים שאומרים "אני מאמין כו' בביאת המשיח"], אבל לפי דעתם, אין זה עדיין הזמן ד"עקבות משיחך", יש להמתין שנים רבות (רחמנא ליצלן) עד שתבוא הגאולה…

 

בודאי – אומרים הם – שסוף סוף, ברבות הימים, תבוא הגאולה, אבל עכשיו אין מה למהר… ובודאי שאין לדרוש מהקב"ה להוציא את בני-ישראל מהגלות, צריכים לשבת ולחכות, ובינתיים – "זאלן אידן שטעקן אין גלות" [=שיישארו היהודים תקועים בגלות] רחמנא ליצלן! ומה צריכים לעשות – לרקוד לפני הגוי!

 

…ומה שטוען שעדיין לא הגיע זמן הגאולה – הרי מפורש בגמרא "כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה", ואם כן תעשה תשובה ואז תבוא הגאולה!… הוא זה שמעכב את ביאת המשיח!… אלא שגם "גדלות זו לא צריכים לתת לו!…

 

וכאמור, לפני שמונים שנה לא היו יכולים לשער שיהיה מצב ד"אשר חרפו עקבות משיחך" על ידי יהודים שומרי תורה ומצוות, ואם כן, העובדה שבימינו אלו רואים זאת במוחש – מהווה הוכחה נוספת שדורנו זה הוא אכן הדור השני שאודותיו מדובר בשיחה הנ"ל, דור האחרון ממש, שאז צריכים לעבור גם את הענין ד"אשר חרפו עקבות משיחך"!… וכמפורש בחז"ל "אם ראית דור אחרי דור מחרף צפה רגליו של משיח"!

 

ולא עוד אלא שבודאי שסוף כל סוף "יערה עליו רוח ממרום" – בין אם רצונו בכך ובין אם לאו… ובלשון הידוע: "כופין אותו עד שיאמר "רוצה אני" ואז קרינן בו "יקריב אותו לרצונו", היינו, שזובח את יצרו ונפשו הבהמית ושב בתשובה אמיתית כו'.

 

(משיחת ש"פ חיי שרה כ"ב מרחשוון ה'תשמ''ה, התוועדויות תשמ"ה כרך א ע' 671-673)

 

פרסום תגובה חדשה

test email