מעמד האשה היהודיה על פי הרבי מליובאוויטש

הקראת כתבה
יום שישי י״ז שבט ה׳תשע״ב
רבותינו נשיאינו כמו חכמינו ז"ל הפליגו במעלת נשי ישראל וזכותן, והדגישו את תפקידן הגדול של נשי ישראל. ואם יש למישהו ספק אם נשים חייבות בלימוד תורה ובפעילויות לחיזוק עם ישראל בתורה ומצוות, הרי שרבותינו נשיאינו ובפרט הרבי נשיא הדור השביעי מלך המשיח מורה נבוכי הדור הרבה לעודד נשים בלימודן ובפעילותן. ולדוגמה הבאנו מכתב של הרבי שהתפרסם באגרות קודש כרך ו עמ' רכה.
מאת כ"ק הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו
עיגול

 

ב"ה, כ"ח תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ. י.

  ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק ת"ו

  ה' עליהם יחיו

ברכה ושלום!

ידוע עד כמה הפליגו חז"ל במעלת נשי ישראל וזכותן, שהביאו גאולה וישועה לפרטים וגם לכלל ישראל בעתות צרה ר"ל. ואבותינו רבותינו הק' נשיאי חב"ד, וביחוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… הדגישו תפקידן הגדול של נשי ישראל בכלל ונשי חב"ד בפרט, בימינו אלו. וכבר כתב כ"ק מו"ח אדמו"ר כי אחת הכוונות העקריות של פרסום שיחותיו היא להביא תועלת ולהמציא חומר המתאים לנשי חב"ד ובנות חב"ד בחינוכן ובעבודתן, הן לעצמן והן בנוגע לזולתן, והאריכות בזה אך למותר.

ובהתאם להנ"ל ובהמשך לארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק ת"ו, הנני בזה להציע ראשי פרקים מתכנית עבודה בעדן בכללות:

א. עבודה בנוגע לעצמן:

(א) להתועד לעתים קבועות ללימוד (פ' השבוע, עניני החג לפני החג, דינים וכיו"ב).

(ב) ללמוד מאמרים המתאימים, השיחות וכו' המדברים בעקרי תורת החסידות, מנהגי', הדרכות החסידות וכו', ועל ידי זה לחזק רוח החסידות ואור החסידות בביתן.

ב. עבודה בנוגע הזולת:

(א) להשתדל בתוספת אומץ, קודם כל, לטובת הזולת הקרוב, היינו בחינוך בניהם ובנותיהם, וחינוך בני ובנות ישראל בסביבתם.

(ב) לנהל תעמולה לחזק עניני יהדות בכלל, וטהרת המשפחה, כשרות וחינוך הכשר בפרט.

(ג) להשתדל בחיזוק מוסדות החינוך הכשר בכלל, ובפרט לקחת חלק פעיל בכל מוסדות חינוך חב"ד אשר באה"ק ת"ו, וביחוד בנוגע לסידור אכילה ולינה, ההשגחה על הנקיון, התלבשות וכיו"ב.

ויהי נעם ה' עליהן ומעשה ידיהן להביא פירות ופירי פירות לגאון ישראל סבא ולתפארת חב"ד.

בברכה להמצטרך לכל אחת ואחת ולבני ביתה בגשמיות וברוחניות.

(אגרות קודש כרך ו' עמ' רכ"ה)

פרסום תגובה חדשה

test email