פרשת השבוע

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:

 

ליקוט רעיונות חסידיים לפרשת השבוע על פי תורתו של הרבי מליובאוויטש מה"מ שיל"ו – מסר קצר וקליט מתאים לימות המשיח – כפי שנשלחו בשנת ה'תש"ע – 770 (בגימטריא "בית משיח" ו"פרצת") מידי שבוע בשבוע לאלפי אנשים בכל רחבי תבל בדואר אלקטרוני.

זוהי הזדמנות לטעימה מאילנא דחיי, פנימיות התורה, מאוצרו של משיח בדרך ישרה וקצרה. המטרה היא לעורר את כולנו להיכנס לבית האוצרות של ספרי רבותינו נשיאינו ובמיוחד בספריו של הרבי מה"מ שיל"ו – מאמרים, שיחות, אגרות וכו'. (כגון, "באתי לגני", "דבר מלכות", "שיחות קודש", "שערי הלכה ומנהג" וכו') – דברים מאלפים נעימים וערבים, מפשוטו של מקרא ועד טעמי תורה ומסתר צפונותיה (רזין דרזין) – דברים העומדים ברומו של עולם.

יהי רצון שנזכה לעיין בהם ללמוד אותם ולדרוש בהם והעיקר להפיץ אותם בעולם, עד ש"לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", ועד לגאולה האמיתית והשלימה על ידי הרבי מלך המשיח שיחיה לעולם ועד!

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הספר בשלימותו מופיע באתר האינטרנט: חב"ד – אור אין סוף

כתובת האתר: abc770.org

 

 • פרשת נח – לעתיד לבוא יתגלה העונג שלמעלה משמחה
 • פרשת מסעי - על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו
 • פרשת מסעי - על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו
 • פרשת דברים – תכלית הגלות גאולה כללית ופרטית
 • פרשת וזאת הברכה – בשמחת שמיני עצרת גילוי עליונות עם ישראל
 • פרשת שמיני – המשמעות המיוחדת של שבת מברכים חודש אייר
 • פרשת אחרי - הרצוא ושוב בעבודת ה'
 • פרשת בהר בחוקותי – ימי ספירת העומר הכנה לחג מתן תורה
 • פרשת אמור - "אמור" באופן של ציווי תמידי
 • פרשת בהר - המיוחד בימי ספירת העומר בכלל ובל"ג בעומר בפרט
 • פרשת אמור - להבין עניין ספירת העומר
 • פרשת אחרי קדושים - תכלית ספירת העומר היא לתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו
 • פרשת בהר – מפתחות הגאולה האמיתית והשלימה בידינו
 • פרשת במדבר - יהודי מצווה להרים ראש
 • פרשת אמור – יחודו של ל"ג בעומר
 • פרשת אמור - עבודת המידות של ספירת העומר כהכנה למתן תורה
 • פרשת יתרו - נושאי הפרשה
 • פרשת בוא - נושאי הפרשה
 • פרשת משפטים – נושאי הפרשה
 • פרשת תרומה - נושאי הפרשה
 • פרשת תצוה - נושאי הפרשה
 • פרשת ויקרא - נושאי הפרשה
 • פרשת מצורע - נושאי הפרשה
 • פרשת וישב - נושאי הפרשה
 • פרשת ויגש - נושאי הפרשה
 • פרשת נח - תוכן הפרשה
 • פרשת דברים - כל שנאה היא שנאת חינם
 • פרשת בהעלותך לילדים – תפקידו של כל יהודי להדליק את הנרות
 • פרשת וזאת הברכה – נושאי הפרשה
 • פרשת וזאת הברכה - תוכן הפרשה
 • פרשת צו - נושאי הפרשה
 • פרשת שמיני - נושאי הפרשה
 • פרשת תזריע - נושאי הפרשה
 • פרשת כי תשא - נושאי הפרשה
 • פרשת כי תשא - תוכן הפרשה
 • פרשת בא – הכל משמים!
 • וינצלו את מצרים
 • פרשת אחרי - ונגלה כבוד השם
 • פרשת אחרי - חידון לשוני
 • פרשת אחרי - כדי להכנס פנימה צריך לפשוט בגדי זהב
 • פרשת אחרי - כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם... לפני ה' תטהרו
 • פרשת אחרי - למה נאמר "בד" על כל אחד מהבגדים?
 • פרשת אחרי - עשו משמרת למשמרתי
 • פרשת אחרי קדושים – איך אפשר לקיים את מצות "ואהבת לרעך כמוך"?
 • פרשת אחרי קדושים - והתקדישתם והייתם קדושים
 • פרשת אחרי קדושים – כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא הוא עולם התחייה
 • פרשת אמור - ונקדשתי בתוך בני ישראל
 • פרשת אמור – ונקדשתי בתוך בני ישראל – מצות קידוש ה'
 • פרשת אמור - נושאי הפרשה
 • פרשת אמור - תוכן הפרשה
 • פרשת בא - בא אל פרעה
 • פרשת בא - בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים
 • פרשת בא - בעשור לחודש הזה
 • פרשת בא - הדרך לגילוי האור הגנוז
 • פרשת בא - החודש הזה לכם ראש חודשים
 • פרשת בא - יציאת מצרים ברוחניות
 • פרשת בא - מדוע נקראו בני ישראל צבאות השם?
 • פרשת בא - חידון לשוני
 • פרשת בא - ויהי בעצם היום הזה
 • פרשת בא - כי ישאלך בנך... והגדת לבנך...
 • פרשת בא - לשחוט את היצר הרע
 • פרשת בא - כחצות הלילה
 • פרשת בוא – תוכן הפרשה
 • פרשת בחוקותי – הוא ותמורתו קודש
 • פרשת בהעלותך – אהבת אהרן שלמעלה מאהבת אברהם
 • פרשת בהעלותך - השראת השכינה בהדלקת הנרות
 • פרשת בהעלותך - טעם המן ואיכותו
 • פרשת בהעלותך - כל יהודי ככוהן גדול מדליק את המנורה
 • פרשת בהעלותך - עד היכן אפשר להעלות את הנרות?
 • פרשת בהר - השבת היא המתנה שניתנה לישראל דוקא
 • פרשת בהר - התענוג תכלית הכל
 • פרשת בהר - כי תבואו אל הארץ
 • פרשת בהר – שבת תכלית ימי המעשה
 • פרשת בהר - תוכן הפרשה
 • פרשת בהעלותך – המן לחם מן השמיים
 • פרשת בהעלותך - נושאי הפרשה
 • פרשת בהעלותך - שלך גדולה משלהם
 • פרשת בהעלותך - תוכן הפרשה
 • פרשת בהר - נושאי הפרשה
 • פרשת בהר בחוקותי – עבד מלך מלך
 • פרשת בחוקותי – התורה היא סיפור שהנשמה מבינה וחווה בשלימות
 • פרשת בחוקותי - והתהלכתי בתוככם
 • פרשת בחוקותי - והתהלכתי בתוככם
 • פרשת בחוקותי - נושאי הפרשה
 • פרשת בחוקותי - תוכן הפרשה
 • פרשת בלק - אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב
 • פרשת בלק - דרך כוכב מיעקב
 • פרשת בלק - האריה שכרע ושכב מתעורר
 • פרשת בלק - הפיכת הרע לטוב - בא לקלל ויצא מברך
 • פרשת בלק - ויהפוך לך ה' את הקללה לברכה
 • פרשת בלק - יחודם של ישראל בצניעות
 • פרשת בלק - כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו
 • פרשת בלק - מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל
 • פרשת בלק - מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל
 • פרשת בלק – נושאי הפרשה
 • פרשת בלק - תוכן הפרשה
 • פרשת בלק – תפקידנו לכונן עולמים ולגלות את אור האין סוף
 • פרשת במדבר - המשכת הבלי מספר במספר
 • פרשת במדבר – המשמעות הפנימית למניית עם ישראל
 • פרשת במדבר - להגיע ליחידה שבנפש
 • פרשת במדבר - מניית בני ישראל ברמות שונות
 • פרשת במדבר - נושאי הפרשה
 • פרשת במדבר - שאו את ראש כל עדת בני ישראל
 • פרשת במדבר - שבת המכינה לקבלת התורה
 • פרשת במדבר - תוכן הפרשה
 • פרשת בראשית - אלה תולדות השמים והארץ בהיבראם
 • פרשת בראשית - בראשית ברא... והארץ הייתה תוהו ובוהו
 • פרשת בראשית - בריאת העולם
 • פרשת בראשית - העולם נברא כל רגע מחדש
 • פרשת בראשית - ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם
 • פרשת בראשית - ויעקב הלך לדרכו
 • פרשת בראשית - מדוע פותחת התורה באות בי"ת?
 • פרשת בראשית - מעלת האדם על המלאכים
 • פרשת בראשית – מעלת הארץ על השמים
 • פרשת בראשית - נושאי הפרשה
 • פרשת בראשית - תוכן הפרשה
 • פרשת בשלח – באתי לגני אחותי כלה
 • פרשת בשלח - דורנו גלגול של יוצאי מצרים
 • פרשת בשלח - ויולך השם את הים
 • פרשת בשלח - חידון לשוני
 • פרשת בשלח – מהו יחודה של סעודה שלישית משלוש סעודות השבת?
 • פרשת בשלח – נושאי הפרשה
 • פרשת בשלח – עם ישראל יוצא ממצרים כדי לקבל את התורה
 • פרשת בשלח - שבת שירה
 • פרשת בשלח - שיחת הרבי ש"פ שמיני ה'תשל"ד
 • פרשת בשלח - שירת הים
 • פרשת בשלח – תוכן הפרשה
 • פרשת דברים - ציון במשפט תיפדה
 • פרשת דברים - גילוי האור שבגלות
 • פרשת דברים - נושאי הפרשה
 • פרשת דברים – הדרך לגאולה בהשלמת התיקון לחטא המרגלים
 • פרשת דברים - המנהיג שמוביל קדימה
 • פרשת דברים – כוחו המיוחד של חומש דברים הנקרא "משנה תורה"
 • פרשת דברים - פדיית הנשמה
 • פרשת דברים - ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה
 • פרשת דברים שבת חזון - יש דברים שמעבר לתפיסה שלנו המשפיעים עלינו
 • פרשת דברים - שבת חזון - תשעה באב ייהפך לשמחה
 • פרשת האזינו - אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם
 • פרשת האזינו - הקדוש ברוך הוא נוהג עמנו ברחמים
 • פרשת האזינו – השמים והארץ מעידים עלינו
 • פרשת האזינו - ישראל קדמו לכל דבר
 • פרשת האזינו - כי חלק השם עמו יעקוב חבל נחלתו
 • פרשת האזינו - כל ימיו בתשובה
 • פרשת האזינו – כנשר יעיר קנו
 • פרשת האזינו - כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף
 • פרשת האזינו – עד היכן מגיעים רחמי ה'!
 • פרשת החודש - הנהגה טבעית והנהגה ניסית
 • פרשת החודש - תכלית הבריאה
 • פרשת וארא - הוא אהרון ומשה
 • פרשת וארא - התגלות ה' היא דבר נצחי
 • פרשת וארא - וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב
 • פרשת וארא - "וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני הוי'"...
 • פרשת וארא - יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא
 • פרשת וארא - מעלת עבודת ה' באופן של ראייה
 • פרשת וארא – נושאי הפרשה
 • פרשת וארא – תוכן הפרשה
 • פרשת וארא – תכלית הגלות היא לזכות בגילוי אור ה' בגאולה
 • פרשת וארא - תכלית העילוי הוא בגוף
 • פרשת ואתחנן - אפקט הפחד
 • פרשת ואתחנן - ה' הוא האלוקים
 • פרשת ואתחנן - וידעת היום והשבות אל לבבך
 • פרשת ואתחנן – חורבן הבית בשביל בניה מחודשת טובה יותר
 • פרשת ואתחנן – לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים
 • פרשת ואתחנן - לקתה בכפליים ונוחמה בכפליים
 • פרשת ואתחנן - משמעות כפל הלשון: נחמו נחמו
 • פרשת ואתחנן – מתפילת משה רבינו לומדים על כוחה של תפילה
 • פרשת ואתחנן - נושאי הפרשה
 • פרשת ואתחנן - קול גדול ולא יסף
 • פרשת ואתחנן - קול גדול ללא הד
 • פרשת ואתחנן - תוכן הפרשה
 • פרשת וזאת הברכה – בשמחת תורה מתגלה מעלת התורה ומעלת ישראל
 • פרשת וזאת הברכה – מנין שואבים כוחות לעבודת כל השנה?
 • פרשת וזאת הברכה - תורה ציוה לנו משה
 • פרשת ויגש - אל לנו לפעול על דעת עצמנו
 • פרשת ויגש - ב"ויגש אליו יהודה" נרמז ענין התפילה
 • פרשת ויגש - הגומל לחייבים טובות
 • פרשת ויגש - ויגש אליו יהודה
 • פרשת ויגש - ויגש אליו יהודה הוא ענין סמיכת גאולה לתפילה
 • פרשת ויגש - ועבדי דוד מלך עליהם
 • פרשת ויגש – ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם
 • פרשת ויגש - יהודי הוא בעל הבית על העולם
 • פרשת ויגש – יוסף מתגלה לאחיו, תם המשחק!
 • פרשת ויגש - יעקב ממנה את יוסף לרבי של הדור הבא!
 • פרשת ויגש - יהודה מלשון הודאה וביטול
 • פרשת ויגש - יחוד יהודה ויוסף
 • פרשת ויגש - למהר להביא את יעקב
 • פרשת ויגש - תוכן הפרשה
 • פרשת ויחי - אפרים ומנשה – שני סוגי התייחסות לעבודת הגלות
 • פרשת ויחי - הגוף נהנה מן הגוף
 • פרשת ויחי - ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך
 • פרשת ויחי - ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה
 • פרשת ויחי - יהודה אתה יודוך אחיך
 • פרשת ויחי - יהודה אתה יודוך אחיך
 • פרשת ויחי - כי יש שכר לפעולתך... ושבו בנים לגבולם
 • פרשת ויחי – מעלתו המיוחדת של יוסף הצדיק והשפעתה בדורו ובדורנו
 • פרשת ויחי - נושאי הפרשה
 • פרשת ויחי - תוכן הפרשה
 • פרשת ויחי - תכלית החיים
 • פרשת וילך - הכוח הטמון במצוות הקהל
 • פרשת וילך – הסתר הפנים אינו כפשוטו
 • פרשת וילך – נושאי הפרשה
 • פרשת וילך – תוכן הפרשה
 • פרשת ויצא – ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
 • פרשת ויצא - ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
 • פרשת ויצא - וישכם לבן בבוקר
 • פרשת ויצא - ושבתי בשלום אל בית אבי
 • פרשת ויצא – להתחיל לחיות גאולה ברגעים האחרונים של הגלות
 • פרשת ויצא - שכר שמירת שבת
 • פרשת ויצא – תוכן הפרשה
 • פרשת ויצא - תכלית הבריאה היא הצחוק והתענוג
 • פרשת ויקהל – ולא ניכר שוע לפני דל
 • פרשת ויקהל - משה מעלה ומקהיל את כל ישראל לקבל השפעה מלמעלה
 • פרשת ויקהל - שלימות הבית השלישי מתחילה בגלות
 • פרשת ויקהל פקודי – השראת השכינה במשכן הפרטי של כל יהודי
 • פרשת ויקהל פקודי – תוכן הפרשות
 • פרשת ויקרא – בזכות תינוקות העוסקים בתורת כהנים העולם עומד
 • פרשת ויקרא - ברית מלח עולם
 • פרשת ויקרא - ההוראה מפרשת הקרבנות לימינו
 • פרשת ויקרא – הקרבנות חוק אלוקי
 • פרשת ויקרא - ויקרא אל משה, מי הקורא?
 • פרשת ויקרא - וכבוד ה' מלא את המשכן... ויקרא אל משה
 • פרשת ויקרא - חידון לשוני
 • פרשת ויקרא – מי שקרא למשה קורא גם לך!
 • פרשת ויקרא – תוכן הפרשה
 • פרשת וירא - הקב"ה חפץ לגלות ולהתגלות
 • פרשת וירא - והשם פקד את שרה
 • פרשת וירא - "וירא אליו ה'"
 • פרשת וירא - לכי שאלי לך כלים
 • פרשת וירא - עקדת יצחק
 • פרשת ויצא - וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו
 • פרשת ויצא - חינוך טוב בתנאים קשים
 • פרשת ויצא – להחדיר קדושה בחרן
 • פרשת ויצא - נושאי הפרשה
 • פרשת וירא - אברהם אבינו מקים את בית חב"ד הראשון בעולם
 • פרשת וירא - ואברהם ושרה זקנים באים בימים
 • פרשת וירא - ושמרו דרך השם
 • פרשת וירא - חביבות ברית מילה לשמונה ימים
 • פרשת וירא - לעשות צדקה ומשפט
 • פרשת וירא – נושאי הפרשה
 • פרשת וירא - תוכן הפרשה
 • פרשת וישב - את אחי אנכי מבקש
 • פרשת וישב - בארץ מגורי אביו בארץ כנען
 • פרשת וישב - הדרך לתענוג העליון ביותר
 • פרשת וישב - הרבי הוא המוח והלב של עם ישראל
 • פרשת וישב - ואוהב את יעקב
 • פרשת וישב - ובגפן שלושה שריגים
 • פרשת וישב - וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען
 • פרשת וישב - חלומות ופשרם
 • פרשת וישב - חלומות יוסף הוראות בעבודת ה'
 • פרשת וישב - חלומות שוא ידברו או חלומות נבואה הם?
 • פרשת וישב - יעקב אבינו אביו של יוסף ממתין ומצפה
 • פרשת וישב - כל ישראל בפנימיותם הם בהשואה ובאחדות
 • פרשת וישב - להבין עניין החלומות
 • פרשת וישב - להשתחוות ליוסף
 • פרשת וישב - מעמד הבכור במשפחה
 • פרשת וישב - עולמנו מלא באתגרים של התמודדויות
 • פרשת וישב - תוכן הפרשה
 • פרשת וישלח – ביקש יעקב לישב בשלוה
 • פרשת וישלח - ויאבק איש עמו
 • פרשת וישלח - ויוותר יעקב לבדו
 • פרשת וישלח - וישלח יעקב מלאכים לפניו
 • פרשת וישלח - ותצא דינה בת לאה
 • פרשת וישלח - יעקב וישראל שתי מדריגות בעבודת ה'
 • פרשת וישלח - נושאי הפרשה
 • פרשת וישלח - נשמה ירדה לעולם לשליחות מיוחדת
 • פרשת וישלח - עם לבן גרתי
 • פרשת וישלח – פגישה מרגשת בין אחים
 • פרשת וישלח - קטונתי מכל החסדים
 • פרשת חוקת - אז ישיר ישראל... עלי באר ענו לה...
 • פרשת חוקת - האמונה מעל השכל
 • פרשת חוקת - הנשיא הוא הכל
 • פרשת חוקת - זאת חוקת התורה
 • פרשת חוקת - חוקת התורה לשון חקיקה
 • פרשת חוקת - חוקת התורה ענינה רצוא ושוב
 • פרשת חוקת - כל מציאות העולם היא התורה
 • פרשת חוקת - מעלתה ויחודה של מצוות פרה אדומה
 • פרשת חוקת – מצות פרה אדומה היא חוקת התורה והכנה לגאולה
 • פרשת חוקת – נושאי הפרשה
 • פרשת חוקת - סוד בארה של מרים
 • פרשת חוקת - שירת הבאר
 • פרשת חוקת - תוכן הפרשה
 • פרשת חיי שרה - ואברהם זקן בא בימים
 • פרשת חיי שרה – ואברהם זקן בא בימים
 • פרשת חיי שרה - ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה
 • פרשת חיי שרה – יחוד של גוף ונשמה
 • פרשת חיי שרה – יופי של קדושה!
 • פרשת חיי שרה - יפה שיחתן של עבדי אבות
 • פרשת חיי שרה - יפה שיחת עבדי אבות מתורתן של בנים
 • פרשת חיי שרה - מעלת בעלי תשובה על צדיקים
 • פרשת חיי שרה – נושאי הפרשה
 • פרשת חיי שרה - שרה זכתה לחיין עילאין
 • פרשת חיי שרה – תוכן הפרשה
 • פרשת יתרו - וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמר
 • פרשת יתרו - וישמע יתרו כהן מדין
 • פרשת יתרו - וכל העם רואים את הקולות
 • פרשת יתרו – חידון לשוני
 • פרשת יתרו - יחס מיוחד לנשים במתן תורה
 • פרשת יתרו - כל התורה כולה כלולה בעשרת הדברות
 • פרשת יתרו - מזבח אדמה תעשה לי
 • פרשת יתרו – מתן תורה
 • פרשת יתרו – מתן תורה הוא עניין נצחי המתרחש בכל יום
 • פרשת יתרו - הודאת יתרו הכנה למתן תורה
 • פרשת יתרו - העדר הוא ההכנה והכלי להמשכת העצם
 • פרשת יתרו - נשים עם בפני עצמן הן
 • פרשת יתרו - קיום תורה ומצוות דורש מסירות נפש
 • פרשת יתרו – תוכן הפרשה
 • פרשת כי תבוא - אין קללות בתורה! יש רק ברכות!
 • פרשת כי תבוא - את הוי׳ האמרת היום גו׳ והוי׳ האמירך
 • פרשת כי תבוא - הכל זה מלמעלה, גם אנחנו פה למטה
 • פרשת כי תבוא - הקללות שבתוכחה הן ברכות
 • פרשת כי תבוא - להיות מציאות אחת עם אלוקות
 • פרשת כי תבוא - מצות ביכורים
 • פרשת כי תבוא – מצות ביכורים ברוחניות
 • פרשת כי תבוא - מתי יש לקיים את מצוות ביכורים?
 • פרשת כי תבוא – נושאי הפרשה
 • פרשת כי תבוא - עם ישראל עם סגולה
 • פרשת כי תבוא - קומי אורי כי בא אורך
 • פרשת כי תבוא – תוכן הפרשה
 • פרשת כי תצא - איסור הלנת שכר
 • פרשת כי תצא – ברית נצחית בין ה' לעמו ישראל
 • פרשת כי תצא - המשמעות הפנימית של מצוות מעקה
 • פרשת כי תצא - כי תצא למלחמה על אויביך
 • פרשת כי תצא – כי תצא למלחמה על אויבך - במלחמת הרשות הכתוב מדבר
 • פרשת כי תצא - "כי תצא למלחמה על אויביך" - מי הוא האויב האמיתי?
 • פרשת כי תצא - לכבוש את העולם ולעשותו כלי לאלוקות
 • פרשת כי תצא - מצוות קלות - שכר גדול
 • פרשת כי תצא – מצות מעקה ברוחניות
 • פרשת כי תצא - נושאי הפרשה
 • פרשת כי תצא - תוכן הפרשה
 • פרשת כי תשא - העילוי של צדיק שיתעלה לדרגת בעל תשובה
 • פרשת כי תשא - וטוב לב משתה תמיד
 • פרשת כי תשא – משה רבינו מלמד זכות על ישראל אף בחטא העגל
 • פרשת כי תשא - נושאי הפרשה ותוכנה
 • פרשת כי תשא - פרשת פרה – להבין עניין פרה אדומה
 • פרשת כי תשא – תכלית מעשה הקטורת
 • פרשת לך לך – אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גויים
 • פרשת לך לך - גם הירידה היא עליה
 • פרשת לך לך - ההליכה היא קודם כל תנועה נפשית
 • פרשת לך לך - והיית לאב המון גויים
 • פרשת לך לך – כל יהודי הולך בשליחות המיוחדת לו
 • פרשת לך לך - לך אתן את הארץ הזאת
 • פרשת לך לך - לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך
 • פרשת לך לך - משתלם לעבוד את ה'
 • פרשת לך לך - נושאי הפרשה
 • פרשת לך לך – צא מרגילותך!
 • פרשת לך לך - שלמות העבודה של לך לך
 • פרשת לך לך - תוכן הפרשה
 • פרשת מטות - בני גד ובני ראובן לעומת שאר השבטים
 • פרשת מטות - החלצו מאתכם אנשים לצבא
 • פרשת מטות - המלחמה בקליפת מדין
 • פרשת מטות - המשמעות הפנימית של הנדרים
 • פרשת מטות - יחודה של מלחמת מדין
 • פרשת מטות – נושאי הפרשה
 • פרשת מטות - תוכן הפרשה
 • פרשת מטות מסעי - האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?
 • פרשת מטות מסעי - הגאולה היא תכלית יציאת מצרים שבכל יום
 • פרשת מטות מסעי – המשמעות הפנימית לבקשת בני גד ובני ראובן
 • פרשת מטות מסעי - סיפור בנות צלפחד כסיום לספר במדבר
 • פרשת מסעי - ארץ ישראל תכלית המסעות
 • פרשת מסעי - החיים בעולם הם מסע
 • פרשת מסעי - חיינו הם רצף של מסעות
 • פרשת מסעי - משמעות עניין הגורל
 • פרשת מסעי - נושאי הפרשה
 • פרשת מסעי - תוכן הפרשה
 • פרשת מצורע - בזכות האמונה יצאו אבותינו ממצרים
 • פרשת מצורע - האם שם הפרשה שלילי?
 • פרשת מצורע - הסבר הנגעים על פי פנימיות התורה
 • פרשת מצורע - תוכן הפרשה
 • פרשת מקץ - ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם
 • פרשת מקץ - ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה
 • פרשת מקץ - חג החנוכה הכנה לגאולה
 • פרשת מקץ - חלומות יוסף בקדושה וחלומות פרעה ב"לעומת זה"
 • פרשת מקץ - חנוכה החג של כולנו
 • פרשת מקץ – יוסף פותר חלומות פרעה ברוח הקודש
 • פרשת מקץ - נושאי הפרשה
 • פרשת מקץ - נס חנוכה
 • פרשת מקץ - תוכן הפרשה
 • פרשת משפטים - אם כסף תלווה את עמי
 • פרשת משפטים – חידון לשוני
 • פרשת משפטים - לא תבשל גדי בחלב אמו
 • פרשת משפטים - מנין שואבים כח לעבודה?
 • פרשת משפטים - מעלת הצדקה
 • פרשת משפטים - מתי אבוא ואראה פני אלוקים?
 • פרשת משפטים - עבד עברי
 • פרשת משפטים – תוכן הפרשה
 • פרשת משפטים ופרשת שקלים – המשמעות הפנימית של מצות מחצית השקל
 • פרשת נח - איך לחיות בשלום עם טרדות היום יום?
 • פרשת נח - אלה תולדות נח נח איש צדיק
 • פרשת נח - בא אל התיבה
 • פרשת נח - המבול מטהר את הארץ
 • פרשת נח – היכונו לקראת "שמים חדשים וארץ חדשה!"
 • פרשת נח - וירח את ריח הניחוח
 • פרשת נח - זאת אות הברית... את קשתי נתתי בענן
 • פרשת נח - חביב אדם שנברא בצלם
 • פרשת נח - מבול של חכמה
 • פרשת נח - מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה
 • פרשת נח - נושאי הפרשה
 • פרשת ניצבים – אין הדבר תלוי אלא בי
 • פרשת ניצבים - אם יהיה נידחך בקצה השמים משם יקבצך השם אלוקיך
 • פרשת ניצבים - אתם ניצבים היום כולכם
 • פרשת ניצבים - היכן נמצא האוצר?
 • פרשת ניצבים - כי המצווה הזאת... לא נפלאת היא ממך
 • פרשת ניצבים - נושאי הפרשה
 • פרשת ניצבים - עבודת ראש השנה הכתרת המלך
 • פרשת ניצבים - תוכן הפרשה
 • פרשת נצבים וילך – אתם נצבים באופן של וילך מחיל אל חיל
 • פרשת נצבים וילך - לקראת בנין המלכות
 • פרשת נצבים וילך - ראש השנה הוא חג שמח
 • פרשת נשא - הבחירה בעם ישראל מחייבת
 • פרשת נשא - כל יהודי מברך ברכת כהנים
 • פרשת נשא - למה מרמזים קרבנות הנשיאים?
 • פרשת נשא - מביטול עד להתנשאות
 • פרשת נשא – משטות דקליפה לשטות דקדושה
 • פרשת נשא - נושאי הפרשה
 • פרשת נשא - נשיאת ראש הכוהנים והלויים שליחי העם
 • פרשת נשא - תוכן הפרשה
 • פרשת עקב - ארץ ישראל ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה
 • פרשת עקב – ארץ ישראל כמשל לעם ישראל
 • פרשת עקב – הבה נצא לקראת המלך בשדה
 • פרשת עקב - המאכילך מן במדבר אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך
 • פרשת עקב - התקנה לברך 100 ברכות ביום
 • פרשת עקב - חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום
 • פרשת עקב - טעם מצוות מזוזה
 • פרשת עקב - ללמוד כמו ילד
 • פרשת עקב - נושאי הפרשה
 • פרשת עקב - תוכן הפרשה
 • פרשת פינחס - אך בגורל יחלק את הארץ
 • פרשת פינחס - הקרבת קרבנות גם בזמן הגלות
 • פרשת פינחס - הקשר של פינחס זה אליהו לגאולה
 • פרשת פינחס - כוחו של הרהור תשובה
 • פרשת פינחס - מה רב כוחה של האשה לטוב ולמוטב
 • פרשת פינחס - נושאי הפרשה
 • פרשת פינחס - עולת תמיד העשויה בהר סיני
 • פרשת פינחס - פינחס בן אלעזר בן אהרון הכוהן השיב את חמתי
 • פרשת פינחס - פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן מופת לדורות
 • פרשת פינחס - פינחס הוא גלגול של נדב ואביהוא
 • פרשת פינחס - קודש ישראל לה'
 • פרשת פינחס - קודש ישראל לה' ראשית תבואתה
 • פרשת פינחס – רעיון פסיכולוגי עמוק לפיו יש לעשות את כל העבודה בכיף
 • פרשת פינחס - תוכן הפרשה
 • פרשת פקודי – הענן שמעל המשכן
 • פרשת פקודי - שיחת הרבי על בית המקדש
 • פרשת פקודי, פרשת שקלים - מצות מחצית השקל
 • פרשת פרה – סוד פרה אדומה
 • פרשת צו - אש תמיד תוקד
 • פרשת צו – מהותו ותפקידו של האריה האוכל את הקרבן
 • פרשת צו - שיחת הרבי על האריה האוכל את הקרבן
 • פרשת צו - שלושה קוים במצוות
 • פרשת צו - תוכן הפרשה
 • פרשת זכור - זכור את אשר עשה לך עמלק... אל תשכח
 • פרשת צו, שבת הגדול – בשבת הגדול טמונים כח ועצמה להביא את הגאולה!
 • פרשת צו - שבת הגדול – מקריעת ים סוף ועד בקיעת הנהר
 • פרשת קדושים - איסור ערלה מבט לעומק
 • פרשת קדושים - התכלית: דירה בתחתונים
 • פרשת קדושים - ומקדשי תיראו
 • פרשת קדושים - חידון לשוני
 • פרשת קדושים - עם ישראל מחוברים למקורם הקב"ה לעולם
 • פרשת קדושים - קדושים תהיו כי קדוש אני
 • פרשת קדושים - שבת מברכים חודש אייר
 • פרשת קדושים - שיחת הרבי על אהבת ישראל
 • פרשת קורח – ההוראה מפרשת קורח לדורנו
 • פרשת קורח - והנה פרח מטה אהרון
 • פרשת קורח - והנה פרח מטה אהרן
 • פרשת קורח - ועבד הלוי הוא – לויים עוסקים בתיקונו של עולם
 • פרשת קורח – יש השגחה פרטית גלויה על כל יהודי
 • פרשת קורח - להבין את טענתו של קורח
 • פרשת קורח - מטעותו של קורח נלמד לבחור בשיקולי דעת
 • פרשת קורח - משה הוא הנבחר
 • פרשת קורח - נושאי הפרשה
 • פרשת קורח - קורח גבורה ללא חסד בסופו יתברר
 • פרשת קורח – קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו?
 • פרשת קורח - רק נשמות כלליות ממשיכות השפע לעם
 • פרשת קורח - תוכן הפרשה
 • פרשת ראה - אחרי השם אלוקיכם תלכו
 • פרשת ראה - ברכת כח הראיה שניתן לעם ישראל
 • פרשת ראה - הקשר בין חודש אלול לשנת שמיטה
 • פרשת ראה - השחוק והתענוג של חודש אלול
 • פרשת ראה - ושמתי כדכד שמשותיך
 • פרשת ראה - לחקות את דרכי הבורא
 • פרשת ראה - נושאי הפרשה
 • פרשת ראה – קבלת פני המלך בשדה באופן של ראייה
 • פרשת ראה - ראה אנכי נותן היום לפניכם ברכה
 • פרשת ראה - ראה אנכי נותן היום לפניכם ברכה...
 • פרשת שופטים - דינו של נביא שקר
 • פרשת שופטים - דיני נפשות על פי שני עדים
 • פרשת שופטים - היש נביא בעיר?
 • פרשת שופטים – הנבואה כהכנה לגאולה
 • פרשת שופטים - הקשר בין פרשת שופטים לחודש אלול
 • פרשת שופטים - השערים שבנפש
 • פרשת שופטים – יהודי אינו שייך לעניין החטא כלל
 • פרשת שופטים – ועמך כולם נביאים, היתכן?
 • פרשת שופטים - יש נביא בישראל!
 • פרשת וישלח - תוכן הפרשה
 • פרשת שופטים – כי האדם עץ השדה
 • פרשת שופטים - נושאי הפרשה
 • פרשת שופטים - תוכן הפרשה
 • פרשת שלח - הזכות והחובה לכבוש את הארץ
 • פרשת שלח - ויהס כלב את העם
 • פרשת שלח - כל יהודי הוא שליח ה'
 • פרשת שלח - מדוע דוקא הטף ירשו את הארץ?
 • פרשת שלח – מה בין המרגלים ששלח משה למרגלים ששלח יהושע?
 • פרשת שלח - מסיפור המרגלים למדים על הבחירה הנבונה בשיקולי הדעת
 • פרשת שלח – נושאי הפרשה
 • פרשת שלח – שלח לך אנשים ויתורו את הארץ
 • פרשת שלח – שלח לך, לדעתך
 • פרשת שלח – תוכן הפרשה
 • פרשת שמות – "בני בכורי ישראל" או "ילד שעשועים"?
 • פרשת שמות - גלגולו של חמור
 • פרשת שמות - הבאים ישרש יעקב
 • פרשת שמות - הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל
 • פרשת שמות - ואלה שמות בני ישראל הבאים מצריימה
 • פרשת שמות - ירידה צורך עליה
 • פרשת שמות - מגלות לגאולה
 • פרשת שמות – נושאי הפרשה
 • פרשת שמות – שורש הגאולה נעוץ בגלות ויתגלה מיד ממש
 • פרשת שמות – תוכן הפרשה
 • פרשת שמיני – הכל בהשגחה פרטית!... והכל לטובה!...
 • פרשת שמיני - הלקח ממאכלות אסורים
 • פרשת שמיני – הלויתן ושור הבר
 • פרשת שמיני – הסוד של המספר 8
 • פרשת שמיני - ויהי ביום השמיני
 • פרשת שמיני - וירא כבוד ה' אל כל העם ותצא אש מלפני ה'
 • פרשת שמיני - חידון לשוני
 • פרשת שמיני - מה נשתנה היום השמיני משאר הימים?
 • פרשת שמיני - פרשת פרה - ויקחו אליך פרה אדומה תמימה
 • פרשת שמיני - שיחת הרבי על ברכת כהנים
 • פרשת שמיני - תוכן הפרשה
 • פרשת תולדות - ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק
 • פרשת תולדות – ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ
 • פרשת תולדות – "ויתרוצצו הבנים בקרבה" – איך זה נוגע לי?
 • פרשת תולדות - ותכהין עיניו מראות
 • פרשת תולדות - מה אפשר ללמוד מעשו?
 • פרשת תולדות - נושאי הפרשה
 • פרשת תולדות – עם ישראל דומים ללבנה ומונים ללבנה
 • פרשת תולדות – תוכן הפרשה
 • פרשת תזריע - אשה כי תזריע וילדה זכר
 • פרשת תזריע - האם אפשר לקיים מצות מילה בלילה?
 • פרשת תזריע - מעלת מצות מילה
 • פרשת תזריע - מעלת מצות מילה הדוחה מעלת וקדושת השבת
 • פרשת תזריע - שירו לה' שיר חדש
 • פרשת תזריע - פרשת החודש - יחודו של חודש ניסן
 • פרשת תזריע מצורע - החוט המקשר בין "דין יולדת" ל"דין מצורע"
 • פרשת תזריע מצורע - כיצד נרמזים ענייני גאולה בפרשה?
 • פרשת תזריע מצורע - הקשר בין הפרשות לגאולה
 • פרשת תזריע מצורע - חידון לשוני
 • פרשת תזריע מצורע לילדים - הקשר בין הפרשות
 • פרשת תזריע מצורע - כולו הפך לבן טהור הוא
 • פרשת תצוה – המשמעות הפנימית של מצות זכור
 • פרשת תצוה - ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים
 • פרשת תצוה - חידון לשוני
 • פרשת תצוה - ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר
 • פרשת תצוה - תצוה, לשון צותא וחיבור
 • פרשת תצוה - פרשת זכור – נס פורים נס נצחי
 • פרשת תרומה - בניית המשכן
 • פרשת תרומה - הקשר בין פרשת תרומה לז' באדר
 • פרשת תרומה - ויקחו לי תרומה
 • פרשת תרומה – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
 • פרשת תרומה - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
 • פרשת תרומה – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הכיצד?
 • פרשת תרומה - חידון לשוני
 • פרשת תרומה - מה בין תרומה לצדקה?
 • פרשת תרומה - מי יתנך כאח לי?
 • פרשת תרומה - על הידור מצווה ואסתטיקה חיצונית
 • frontpage