תניא קדישא וכוחו האלוקי

מאת:
הרב ניסילעוויטש

תוכן:
 

ספר זה מלוקט מאגרות ושיחות קודש של נשיאי חב״ד, ומאמרותיהם של גדולי המשפיעים וזקני החסידים. באו בו פתגמים וסיפורים מרבותינו נשיאינו הקדושים, ומגדולי החסידים לדורותיהם, בענין התגלות והפצת מעיינות הבעש״ט חוצה, בכלל, וספר התניא קדישא והכח האלקי המופלא הטמון בו, בפרט.

 

יש לנו הזכות לפרסם ספר חשוב זה של הרב החסיד הרב משה ניסילעוויטש זצ"ל – "תניא קדישא וכוחו האלוקי" שעשה ימים כלילות להפצת מעיינות החסידות ובראשם ספר התניא. ויהי רצון שיהיה פרסום ספרו זה לעילוי נשמתו ובזכות זה נזכה בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה, והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם.  

 

 • מבוא - פנימיות תורת הבעש״ט התגלתה בחסידות חב״ד
 • פרק א - סדר התגלות הבעל שם טוב ותורתו
 • פרק ב - פנימיות התורה, וההבדל בינה למוסר, חקירה וקבלה
 • פרק ג - חסידות חב״ד, וההבדל בינה לחסידות הכללית
 • פרק ד – הבעש״ט, המגיד, אדמוה״ז, והתניא - כולא חד
 • פרק ה - יחודו של ספר התניא
 • פרק ו - אדמו״ר הזקן ונשיאי חב"ד וספר התניא
 • פרק ז - יחס הצדיקים וגדולי ישראל לספר התניא
 • פרק ח - קוים מקבילים בין התניא והחומש
 • פרק ט - תרומת פנימיות התורה ללימוד הנגלה
 • פרק י - סדר לימוד התניא
 • פרק יא - סגולות הלימוד בספר התניא
 • פרק יב - סגולות החזקת ספר התניא ברשותו
 • פרק יג - רבותינו נשיאינו
 • פרק יד - מסירות הנפש ברוסיה על ״תומכי תמימים״ והתניא
 • פרק טו - הפצת המעיינות חוצה
 • פרק טז - הפצת מעיינות החסידות - כתנאי לגאולה
 • פרק יז - התוועדות חסידית ומינוי משפיעים
 • פרק יח - איזו היא עבודה שבלב הוי אומר זו תפלה
 • פרק יט - חינוך הצעירים - צבאות ה'
 • פרק כ - ביטול הגזירות והבאת הגאולה ע״י ילדי ישראל
 • פרק כא - נשי ובנות ישראל - זכותן וחובתן
 • פרק כב - הגאולה בפתח