אוצר פתגמים

ה' שמות נקראו לה (לנפש האלוקית): נפש רוח נשמה חיה יחידה, שהן מדרגות זו למעלה מזו. בחינת יחידה היא הנקודה הפנימית והעצמית שבנפש האלוקית, והיא המיוחדת ב"יחיד" – יחידו של עולם.

ישנו מכתב של הרב ממונקאטש… שצריכים מסירות נפש בשביל שיבוא משיח צדקנו, על דרך ובדוגמת המסירות נפש על שלושת הדברים שעליהם נאמר "יהרג ואל יעבור"… (משיחת הרבי ש"פ מקץ תשד"מ)

בקרוב ממש זוכים לקיום היעוד "אך בגורל יחלק את הארץ", חלוקת הארץ דלעתיד לבוא על ידי משיח צדקנו… (משיחת ליל ט"ו תמוז ה'תשמ"ו) 

בגאולתנו זאת העתידה בהיגלות הגואל האחרון… ויהיה הגואל נגלה וחוזר ונכסה… שכן מצינו בגאולת מצרים שנגלה להם משה וחזר ונכסה מהם (רבינו בחיי בפירוש עה"ת שמות ד ט). 

אהבת ישראל של הבעל שם טוב – אין לשער. הרב המגיד אמר: הלואי היו נושקים הספר תורה באותה האהבה, שהיה מורי מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל ה"חדר" כשהיה עוזר למלמד (היום יום טז תמוז).

"הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד" זה משיח שירום מאברהם ונשא מיצחק וגבה מיעקב, משום שאצלו יהיה ענין התגלות פנימיות התורה וטעמי המצוות, והוא ילמד דעת לכל העם בהשגת פנימיות התורה (הרבי באחרון של פסח תשל"ב).  

כמו שהבן נמשך ממוח האב כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחכמתו יתברך דאיהו חכים ולא בחכמה ידיעא אלא הוא וחכמתו אחד וכמו שכתב הרמב"ם שהוא המדע והוא היודע כו' (תניא פרק ב). 

ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלימות בריאות עולם הזה שלכך נברא מתחילתו (תניא פרק לו).

חסיד אחד או תלמיד אחד כאשר נותן לבו דעתו ונפשו על התורה וחיזוקה, פועל ישועות בעיר גדולה בכל עניני העיר, והוא בדרך מלמעלה מדרך הטבע בזכות אבות העולם (היום יום ד תמוז). 

נכון לומר קודם התפילה "הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך". כי מצות אהבת ישראל היא שער הכניסה, אשר דרך בו יכול האדם לבוא לפני ה' אלוקים להתפלל, בזכותה תקובל תפילת המתפלל (רבינו הזקן, היום ים ב תמוז).

כאשר חסידים יושבים בצוותא ומספרים מעשי צדיקים, נראה הדבר לפני השם יתברך כאילו הם יושבים ולומדים מעשי מרכבה (הבעל שם טוב).

 

אמר להם הקב"ה לשעבר על ידי שנבנה בית המקדש על ידי בשר ודם, לפיכך חרב ושמם, וסלקתי שכינתי מתוכו, אבל לעתיד לבוא אבננו ואשכין שכינתי בתוכו, ואינו חרב לעולם (מדרש תהלים מז צ' פ' יט)

הזמן הוא דבר שאינו חוזר, כל שכן בתקופתנו תקופת עקבתא דעקבתא דמשיחא כשהנה זה עומד אחר כתלנו ממש, כל רגע יקר מאד ואפשר לפעול בו גדולות ונצורות פירות ופירי פירות עד סוף כל העולם ("עולם" מלשון "העלם").  

אדם יכול להאיר את החושך שבתוכו ושמסביבו וכל חושך הנמצא בחלקו בעולם עד לחושך שבעולם כולו, על ידי שמדליק את הנר – "נר מצוה ותורה אור", כי "נר ה' נשמת אדם" (על פי מאמר הרבי י"ג ניסן תשמ"ה). 

מכיון שה' ית' הוא תכלית השלימות ומושלל כל הגבלות וגדרים, אין עיקר האלוקות היותו בורא העולם שכל הנמצאים נמצאו מאמיתת הימצאו וכולם צריכים לו. (הרבי באגרת הקודש ה'תתי, כרך כ"ג).

לפרסם בכל מקום ומקום שעומדים בסיום וחותם דמעשינו ועבודתנו… ובהתחלת התקופה דתשלום השכר, "מתן שכרן של צדיקים". ולכן יש ללמוד ענייני משיח וגאולה מתוך שמחה וטוב לבב (הרבי ש"פ תצא ה'תנש"א).  

"יש להכריז ולפרסם שבימינו אלה נמצאים אנו בזמן (ומקום) מיוחד, אשר לא נותר בו אלא ענין אחד ויחיד – וחייב אדם לומר בלשון רבו, בלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר: עמדו הכן כולכם לבנין בית המקדש העתיד בביאת דוד מלכא משיחא" (הרבי ש"פ ויגש תשמ"ז).

העילוי של ברכת כהנים הוא שהיא נמשכת ללא עיכוב כלל ("עד מהרה ירוץ דברו") כי כהנים זריזים הם, ובעיקר משום שברכת כהנים אינה של הכהנים עצמם אלא ברכת הקב"ה – "ואני אברכם". (ע"פ מאמר הרבי ש"פ נשא ה'תשמ"ז). 

חג השבועות הוא זמן עת רצון למעלה והשי"ת מטריד את המקטרג על עם ישראל, כדוגמת הטרדתו בשעת התקיעות בר"ה ויום הקדוש דצום כיפורים (היום יום ג סיון).

בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהלים בפשיטות (היום יום כד אייר).

חסידות היא השכלה אלוקית, ההשכלה שמוכיחה לאדם את קטנותו, ולאידך – עד כמה הוא יכול לרומם את עצמו (היום יום יט אייר).

בדור זה, דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה מסיימים ומשלימים את מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות לעשות מארץ העמים ארץ ישראל (קונטרס בית רבינו שבבבל) 

המעלה הפנימית של החטאים היא המעלה של התשובה, ועל ידי שמתגלה הכוונה והתכלית של החטאים הם נהפכים לזכויות (מאמר הרבי ש"פ קדושים תשכ''א).

ענין ירידת הנשמה, היא בשביל העבודה האלקית, לברר ולזכך את המדות טבעיים, אשר לכל זה יכול כל אחד ואחד לבוא, רק ע"י העבודת בתפלה (הרבי הריי"צ בהקדמה לקונטרס התפילה)

נשמה יורדת לעולם הזה וחיה שבעים שמונים שנה, כדי לעשות ליהודי טובה בגשמיות ובפרט ברוחניות (היום יום ה' אייר). 

המאמין לא יחוש בשום יסורין בעולם, ובכל ענייני העולם הן ולאו שוים אצלו בהשוואה אמיתית (אגה"ק סי"א).

…גם בגלותא כשישנה היא – בכל זאת הלב ער להקב"ה ולגאולה, וגאולה עניינה לכל לראש מיצר הרע.

עיקר העילוי לעתיד לבוא הוא שהצדיק יהיה במעלת בעל תשובה ולא שבעל תשובה יהיה במעלת צדיק (אגרות קודש כרך כג עמ' שנג).

ימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלימות בריאות עולם הזה שלכך נברא מתחילתו (תניא פרק לו)

כיצד יכול הוא לנוח ולשקוט כאשר עדיין לא באה הגאולה האמיתית והשלימה?… היתכן שאינו מרעיש עולמות בקריאה וצעקה "משיח נאו"?… (הרבי ש"פ צו ה'תשמ"ה)  

האשה אשר תמלא חובתה ותעודתה בחיי המשפחה בהנהגת הבית ובחינוך על פי התורה עליה הכתוב אומר: חכמות נשים בנתה ביתה (היום יום כו אדר ב).

כל אחד מישראל הוא כלי לקבלת ברכות השי"ת ברוחניות ובגשמיות וכשהכלי נקי טהור ומצוחצח הוא מרבה את המשכת האור לתוכו.

מכיון שישראל הם עם ה', וה' הוא מלכם, מי שיש לו יראת ה' אמיתית, יש לו מורא לדבר על בניו של אבינו מלכנו שבשמים (על פי דבר מלכות ש"פ ויקרא)   

בכל דור ודור ובכל יום ויום חיב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים, שהיא יציאת הנפש האלוקית ממאסר הגוף להיכלל ביחוד אוא"ס על ידי עסק התורה והמצוות (ע"פ תניא מז)

לאחר שהפקדנו רוחנו ביד ה' בקריאת שמע על המיטה, הקב"ה מחזיר לנו בבוקר נשמה חדשה ורגועה – כל יום פותחים בגלגול חדש ובדף חדש!

כששואלים יהודי מתי יבוא משיח – עונה בפשטות: "היום", ואינו מקדים כל פרטי הסיפור דר' יהושע בן לוי, ואפילו לא האמירה בשם אומרו… (ליל שמח"ת תש"נ).   

עליית האדם הוא על ידי התפילה, כי במקום שמגמת האדם וחפצו ותשוקתו שם נכלל ונדבק עצמותו ומהותו בכללו (ליקוטי תורה פ' נשא).

חסידים אינם נפרדים, כי לעולם אינם נוסעים איש מרעהו, בכל מקום שהם, הם משפחה אחת.

השמחה בעשיית מצוה עבודה גדולה היא מכיון שעניין השמחה צריך להיות למעלה ממדידה והגבלה ובכל מצוה (מאמר י' שבט תשמ"ו).   

כשהולכים ברחוב צריך להרהר בדברי תורה, במחשבה או בדיבור… ואם לא, מטיחה בו האבן עליו הוא דורך: גולם, מדוע אתה דורך עלי? במה היא עליונתך עלי? (היום יום ו אדר שני).     

בלי שום ספק וספק ספיקא, הנה בכל מקום מדרך כף רגלינו, הכל הוא כדי לזכות ולטהר את הארץ באותיות התורה והתפילה… אין חפשי מעבודת הקודש… (היום יום ה אדר א). 

מצות אהבת ישראל היא ליליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו, ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר במקום מגורו, שהוא בן או בת עדתו (היום יום ג אדר א).

אין השכינה שורה אלא אצל מי שבטל לה' ית'. ובמצב של ביטול לה' והתכללות בו יש ביטחון שמחה ותענוג בעבודת ה', שעוז וחדוה במקומו.  

האהבה היא רוח החיים בעבודת החסידות: החוט המקשר חסידים… והחוט המקשר רבי עם חסידים… אין לזה כל מחיצה, זהו מעל מקום וזמן. (ע"פ היום יום כו שבט).  

תכלית הכוונה העליונה היא לבוא למעשה בפועל ולחדור עד רגל האדם על ידי ריקוד, לפזז ולכרכר כדוד המלך (ע"פ התועדויות תשמ''ז ח"ב ע' 47) 

מזמורי תהלים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים.

אור השכינה שורה על נפש האלוקית על ידי כליון נפש הבהמית והתהפכותה לאור או לפחות על ידי כליון לבושיה: מחשבה דבור ומעשה. 

ביטול ספירת המלכות היא דוגמת יחוד שמשא וסיהרא, שלפני המולד אור הלבנה הוא בתכלית הביטול, שנעדר אורה ואף נקודה ממנו אינו מאיר.

יהודי בעבודת ה' צריך להיות כמו מלך בתכלית התוקף ולא כאסקופה הנדרסת, ח''ו, שכיון שהוא בטל ועבד למלך הרי עבד מלך מלך.

כשם שאי אפשר להשיג את גודל אוצרות הטבע, שטבע ה' בארץ, כך אי אפשר להשיג את האוצרות הנמצאים אצל יהודים שהם חפצו של ה'.