השינויים החלים במילות הקישור לפי מקומם במשפט התחבירי.