השם מסתתר כדי שיחפשוהו

הקדוש ברוך הוא הוא עצם הטוב וטבע הטוב להיטיב, אלא שישנו העניין ד"א-ל מסתתר" והכוונה היא בזה כדי שיחפשוהו (הרבי תורת מנחם ה'תשי"א עמ' 324)