סוף הגלות

בדור זה, דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה מסיימים ומשלימים את מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות לעשות מארץ העמים ארץ ישראל (קונטרס בית רבינו שבבבל)