עד היכן מגיעה ההשגחה הפרטית על פי הבעל שם טוב?

כל פרטי תנועות הנבראים למיניהם הוא בהשגחה פרטית מהבורא יתברך, והשגחה פרטית זו היא חיות הנברא וקיומו. ולא עוד אלא שלתנועה הפרטית של הנברא יש יחס כללי לכללות כוונת הבריאה (על פי כתר שם טוב הוספות סקי"ט ואילך).