יש מעלה בלימוד ענייני משיח וגאולה ברבים

יש מעלה מיוחדת כשלומדים ענייני משיח והגאולה ברבים בנוגע להתפעלות והשמחה ברגש הלב שעל ידי זה הולכת וגדלה ההשתוקקות והציפייה לביאת המשיח (הרבי, פרשיות תזריע מצורע ה’תנש”א)