זכות גדולה לתפוס יהודי

הקראת כתבה

יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש, והעצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו, ובמילא כשתופסים יהודי פה למטה, תופסים כביכול עצמות ומהות אין סוף (הרבי בשיחות קודש תשמ"א ח"ב ס"ע 515 ואילך).