משיח צדקנו יבוא ויתגלה

הקראת כתבה

יבוא ויתגלה משיח צדקנו בפועל ממש – והוא בשר ודם שנמצא בעולם הזה, דמכיון שאחכה לו בכל יום שיבוא – על כן צריך לומר שמציאותו נשמה בגוף קיימת גם עכשיו (הרבי, התוועדויות תשמ"ט כרך א עמ' 446)