הרב-נחום-גולדשמיד

הנשמה טרם ירידתה והתלבשותה בגוף האדם היתה בתכלית הדביקות וההתבטלות באהבה ויראה לה׳, והתענגה בעונג אלקי, שכל תענוגי עולם הזה הם כאין וכאפס לגבי תענוג עליון זה, אז מה תכלית ירידת הנשמה לגוף בעולם הזה התחתון?