חודש-טבת

מטה דן הוא השבט המופקד על חודש טבת. את שבט דן מאפיינת תכונת השיפוט – "דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל". השופט מתנהג לפי מידת הדין.

מזלו של חודש טבת. הגדי הקטן, בן העזים הרך והצעיר, הוא החלש שבבהמות. על כן הוא, כמו הכבש וכמו הטלה, מסמלים את עם ישראל.

במקרא נקרא טבת שלוש עשרה פעמים בשם "החודש העשירי", כיוון שהוא העשירי לניסן.

טבת הוא החודש העשירי ליציאת מצרים, והרביעי לפי הסדר המקובל בלוח העברי מאז ימי בית שני.

דוקא בתקופה של העלם והסתר "מפני הצינה" כשאור הנשמה אינו בגילוי, מתגלה כח העצמות (עצמות ה') שאינו מוגבל במגבלות של גילוי. ועצם האלוקות נהנה מהגוף שהפך לקדושה. זוהי המשמעות הפנימית של "הגוף נהנה מן הגוף". הגוף במובן "עצמות", עצם האלוקות (כמו "גופי הלכות" "גופא דמלכא") נהנה מהגוף – מעצמות כנסת ישראל. לעתיד לבוא תתגלה מעלת הגוף עד שהנשמה תהיה ניזונית מן הגוף.