כב-שבט

הרבנית חיה מושקא אשת חיל מודל לחיקוי. הרבנית חיה מושקא בת אדמו"ר ואשת אדמו"ר בעלת מידות תרומיות שלכל אשה כדאי ללמוד ממנה.

גילוי ה"עצם" שאין לו גם 'הגבלות' של 'בלי-גבול'. רבינו הזקן בחסידות חב"ד גילה את ה"עצם" שרק בכוחו אפשר להכניס את הבלי גבול אל תוך הגבול * גם אחרי זה נשארו עדיין הגבלות כלשהן * מדור לדור גילו זאת רבותינו יותר ולכן ירדו עוד ועוד אל תוך העולם * עיקר גילוי העצם – בדור השביעי, ובו עצמו – בתקופה מיוחדת זו בה ה"דירה" וה"דייר" מתאחדים לגמרי

כ"ב שבט תשמ"ח, יום הסתלקות הרבנית חי' מושקא נ"ע, הוא לא רק יום הסתלקות והילולא של הרבנית הצדקנית, אלא זהו בעיקר יום בו מתחילה תקופה חדשה בנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח. הרבי אומר זאת במפורש ובהדגשה רבה, עד כדי השוואת השינוי בתקופה חדשה זו לגבי קודם – לשינוי שהי' בי"א שבט תש"י ובפרט בי"א שבט תשי"א, כשהרבי שליט"א קיבל רשמית את הנשיאות והתחיל לדבר על ההנהגה המיוחדת של הדור השביעי מרבינו הזקן.