נשמות

כמו שלמלאכים יש עבודה לבטל את היש והגוף שלהם על ידי נשמתם, שנלקחה מחיצוניות הכלים, והיא אין, כך ישראל צריכים לבטל את היש, שהוא הגוף הגשמי שלהם על ידי נפשם האלוקית, שהיא בעצמה אינה צריכה תיקון, לפי שהיא מבחינת "אין", ונלקחה מפנימיות הכלים, שהוא מקור גבוה הרבה למעלה ממחצב נפשות המלאכים, שנשמות ישראל עלו במחשבה. לכן נשמה יכולה להפוך ולכבוש גם גוף גשמי, מה שאין כן המלאכים. אילו היה להם גוף גשמי, היו נופלים ממדריגתם לגמרי.