כל התכנים בנושא: אין עוד מלבדו

מכיון שהעולם הגשמי אינו מציאות קיימת מצד עצמו, שהרי לפני שבראו ה' – היה אין ואפס, וכל מציאותו התחדשה והיתה בדבר ה', ורק מאמיתת המצאו של ה"מצוי הראשון" – הבורא יתברך – נמצאו כל הנמצאים, לכן אין מציאותם אמיתית כמציאותו של ה'.

אחדות ה' האמיתית תתגלה בפועל ממש, בגאולה האמיתית והשלימה שתבוא ע"י משיח צדקנו, שאז יתקיים היעוד בדברי הנביא: "ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך", שיתקיים כנאמר שם: "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדו כי פי ה' דיבר".

כשם שהלבוש הוא דבר זר ונפרד מהאדם עצמו, כך הכוחות האלוקיים שבעולמות בי"ע, למרות היותם כוחות אלוקיים, הרי הם כבר "נותנים מקום" שיהיה דבר נוסף כביכול – שיתהוו נבראים, שבעצם הימצאותם מהווים הם ניגוד לאמת האלוקית האמיתית ש"אין עוד מלבדו", אין שום מציאות כלל חוץ הימנו. ולכן יכולים להתהוות נבראים בעולמות בי"ע.

חסידי חב"ד שרים בהתלהבות את השיר "אין עוד מלבדו" ברוסית, והרבי מעודד ומלהיב אותם עוד יותר. האמונה באחדות ה' שאין עוד מלבדו ואין דבר שחוץ ממנו, היא יסוד ועיקר באמונה היהודית ומודגשת באופן מיוחד בחסידות חב"ד.

בפרשת וארא היתה התגלות אלוקים לאברהם. אנחנו שוכני בתי חומר, והחומר מחשיך ומסתיר מראות אלוקיים. לנו יש עיני בשר… ולעין הגשמית אין רשות לראות דברים רוחניים. איננו רואים את "כח הפועל בנפעל". איננו רואים את החיות האלוקית שבנברא. אנו רואים את ה"יש הנברא" ולא את ה"יש האמיתי". לעתיד לבוא נזכה גם אנו להתגלות אלוקית.