כל התכנים בנושא: הרבי שר

כשהרבי שר "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך" והחסידים מצטרפים לשירה, חשים ממש את הצימאון לאלוקות, ומיד מתעוררת אהבת ה' כרשפי אש.