כל התכנים בנושא: חתן וכלה

דרוש חתונה מכ"ק אדמו"ר הריי"ץ כסלו תרפ"ט – "לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה". והנה השבת נקראת "כלה" ונקראת "מלכה", וכמאמר "שבת מלכתא". דהנה חתן וכלה, הרי החתן נקרא "מלך", כדאיתא בפרקי דרבי־אליעזר (פרק טו) "חתן דומה למלך", והכלה נקראת "מלכה".