כל התכנים בנושא: כ"ד טבת

מאתים שנה מאז הסתלקותו של אדמו"ר הזקן בכ"ד טבת יש התקדמות גדולה בעולם. הרבי מסביר, ש"התרבות והקידמה" של העולם המערבי, שבגלל זה נעשה העולם נאור יותר ומתקדם יותר ומתנגד לברבריות ולרצח ולהפרעה לחופש הדת וכו', אינו בגלל הדמוקרטיה – והראי' שדווקא במקום ה"נאור והמתקדם" ביותר בעולם המערבי, גרמני', בוצעו הפשעים הנתעבים ביותר בזמן השואה! אלא כל זה אינו אלא תוצאה מפעולותיהם של רבותינו נשיאינו, ובמיוחד הרבי שליט"א מלך המשיח שמתקן את העולם כולו לגאולה.

לחסידים יש הרבה הזדמנויות להתוועדות חסידית ומה טוב להתוועד ביום ההילולא של אדמו"ר הזקן כ"ד טבת, והעיקר לנצל את זה למצוה חשובה להוציא יקר מזולל ולקרב את הצעירים לצור מחצבתם.