כל התכנים בנושא: כוחם של חסידים

"להתראות אתכם בקרוב ברוב טובה" – הבטיח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לחסידים, ערב יציאתו את גבולות ברית-המועצות בשנת תרפ"ח * אלו שהאמינו בפשטות – זכו להתראות עם הרבי הריי"צ בפשטות * אלו שנסעו על ה"רכבת" הילדותית – זכו לנסוע לרבי בפשטות * הרבי הוא טוב. טוב מוחלט. וכפי שמתייחסים אליו כך מקבלים * הכרזת "יחי אדוננו" "מלך המשיח" "שליט"א" וכיוצא בזה בפשיטות – זהו ה"כלי" להביא את ההתגלות לעיני בשר בגאולה האמיתית והשלימה

תקופה זו קשורה עם אשה בישראל, הרבנית נ"ע, שכן זהו עניינן המיוחד של נשי ובנות ישראל, לעשות את הדירה שתהי' דירה נאה דווקא… על ידי עבודתן במצוות המיוחדות לנשים ובנות מתוך חמימות והתלהבות. "כולל ועיקר – בזמננו זה, הרגעים האחרונים לפני הגאולה – לעורר את עצמן ואת כל נשי ובנות ישראל אודות גודל הזכות של נשי ובנות ישראל להביא את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש…