כל התכנים בנושא: סעודת פורים

חובה להשתכר בפורים "עד דלא ידע", כנפסק להלכה, אין לחשוש שזה יגרום לתוצאות בלתי-רצויות. חובה ללמוד סודות התורה – שתיית 'יינה של תורה' עד ל'שכרות' וביטול במציאות, ואין חשש שזה יביא אותו להנהגה של פרישות מן העולם, אדרבה, על-ידי מילוי מצוה זו בפורים, תהיה אצלו חיות נוספת בעבודת ה' כל השנה.