כל התכנים בנושא: רבי וחסידים

הרבי שהוא מקור אנרגיה לחסידיו מסביר, ששני יהודים נפגשים כדי לעזור ליהודי שלישי, ומכאן ברור למה מחלק הרבי דולרים לצדקה לכל מי שמגיע אליו.

שנת הצדי"ק להולדתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שהתחילה בי"א ניסן ה'תנש"א, הייתה שנה משמעותית ביותר בכל הקשור לבשורת הגאולה והגאולה האמיתית והשלימה. כפי שהרבי שליט"א אמר כמה פעמים, הייתה זו "שנה שמלך המשיח נגלה בה". ובה גופא "בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית-המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר, ענווים, הגיע זמן גאולתכם!".

חסידים החוסים בצילו של הרבי שמחים ומאושרים, כי הם דבקים במקור חיותם. יחסי רבי וחסידים הם למעלה מיחסי אב ובן, רב ותלמיד, איש ואשה. יחסי רבי וחסידים הוא יחס הדומה ליחסי אור ומאור. אז מה הפלא שחסידים שרים בשמחה "אשרינו" אצל הרבי?