כל התכנים בנושא: שטות דקדושא

פרשת נשא עוסקת בפרשת סוטה. ישראל הם בבחינת אשתו של הקב"ה ואפילו בזמן הגלות. כי עם ישראל מעולם לא היו מגורשים, כי אי אפשר להחליף אותם בשום עם אחר.

גם אדם עצוב יכול להיות שמח אם רק ירצה, כי אדם נפעל לפי פעולותיו ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. הסרטון שלפניכם יכול להוכיח את זה.

שאיפת הנשמה להיכלל בשרשה הוא רצון נסתר ונעלם של הנפש שאינו בבחינת טעם ודעת ושכל מושג ומובן. תשוקה מעצם הנשמה שמרגיש רק אלוקות, תשוקה מניצוץ בורא שלמעלה מהיחידה שבנפש, למעלה מרצון. וניצוץ בורא המלובש ומאיר בניצוץ נברא הוא היחידה שבנפש הבטלה לבחינת יחיד הוא עצם הנשמה ומיוחדת עמו. זהו מהות בחינת החכמה שבנפש, שכל עניינה רצון ותשוקה להתבטל לה' ולהתכלל בו. זוהי מדרגת החכמה שמאיר בה אור אין סוף ב"ה, שאין עוד מלבדו.

על מה שקורה בימינו כבר ניבא הנביא ישעי': שמעו דבר ה' אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים, כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חוזה (ישע' כ"ח). ור' יונתן בן עוזיאל מסביר שכורתים ברית עם רוצחים ומחבלים. ורק מלך המשיח יצילנו מכל זה.