בן סנוף שר אם אשכחך ירושלים

בן סנוף שר: אם אשכחך ירושלים תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי... אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי...