אהרן רזאל שר: הגיע זמן הגאולה

על פי המדרש, שנה שמלך המשיח נגלה בה, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה… וישראל מתרעשים ומתבהלים. ואומר להם הקב"ה: בני, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם... הגיע זמן גאולתכם!