השפעת בארה של מרים בימינו

בארה של מרים נגנזה אולם לא בטלה. ויש לה השפעה גשמית ורוחנית עלינו עד היום הזה כפי שרואים בשיחת הרבי מוצאי שבת חוקת תשל"ט.