יהודה דהרי שר פיוט לראש השנה

יהודה דהרי שר פיוט תפילה לראש השנה - "עוקד והנעקד והמזבח" שעניינו להזכיר את עקדת יצחק.