פרשת קורח – ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות א'

הרב יוסי גינזבורג מסביר את דבר מלכות לפרשת קורח ומסביר איך יום ג' בתמוז נקבע ליום מיוחד כבר מדורות קודמים בסיפור המאסר של הרבי הריי"צ שתחילת גאולתו מהמאסר היתה בג' תמוז.